Torelló acredita el seu compromís per la sostenibilitat amb la certificació Biosphere

Torelló Viticultors Biosphere
Torelló Viticultors Biosphere

Amb molta satisfacció us anunciem que, aquesta setmana, Torelló Viticultors ha rebut la certificació Biosphere, certificació que acredita el compromís internacional que estem adquirint per millorar la sostenibilitat del nostre planeta.

La certificació Biosphere és un sistema integral de gestió, reconeixement i certificació d’un territori, destí turístic, empresa, servei o producte, que s’aconsegueix mitjançant un acompanyament i assessorament de diferents professionals.

Durant el 2022 Torelló ha estat treballant per tal de revisar i millorar diferents processos de sostenibilitat. Alguns d’aquests processos revisats, han sigut els següents:

 • Implementació de diferents eines per una millora de l’estalvi de l’aigua.
 • Millora de l’estalvi energètic.
 • Prevenció de la contaminació lumínica.
 • Identificació, gestió i classificació de residus.
 • Estudi i preservació de la biodiversitat de la Finca Can Martí.
 • Foment de bones pràctiques saludables dirigides a la nostra plantilla i a enoturistes que ens visiten.

Aquesta distinció va néixer de la mà de l’Institut de Turisme Responsable (RTI), organisme internacional que promou des de fa més de 20 anys una nova forma de turisme sostenible. El RTI va dissenyar el segell Biosphere per poder certificar la metodologia de Sistema de Turisme Responsable, procediment dissenyat pel mateix institut que mesura el grau de sostenibilitat d’un emplaçament, institució o empresa.

A més, per poder dotar-li d’un valor internacional, Biosphere és la primera certificació en sostenibilitat, en l’àmbit mundial, alineada amb l’Agenda 2030 de Nacions Unides, agenda que engloba 169 metes i 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Sostenibilitat i cultiu ecològic, són dos eixos fonamentals de la nostra activitat com a viticultors i elaboradors de vins i escumosos Corpinnat. El fruit del treball de tots aquests anys i d’aquests últims mesos, ha sigut aconseguir la certificació de compromís Biosphere, certificació que s’anirà renovant any rere any, amb una única finalitat: millorar la sostenibilitat del nostre celler i de la nostra Finca Can Martí, amb l’objectiu de col·laborar a construir un món millor.

Torelló acredita su compromiso por la sostenibilidad con la certificación Biosphere

Con mucha satisfacción os anunciamos que, esta semana, Torelló Viticultors ha recibido la certificación Bioshpere, certificación que acredita el compromiso internacional que estamos adquiriendo para mejorar la sostenibilidad de nuestro planeta.

La certificación Biosphere es un sistema integral de gestión, reconocimiento y certificación de un territorio, destino turístico, empresa, servicio o producto, que se consigue mediante un acompañamiento y asesoramiento de diferentes profesionales.

Durante el 2022 Torelló ha estado trabajando con el objetivo de revisar y mejorar diferentes procesos de sostenibilidad. Algunos de estos procesos revisados, han sido los siguientes:

• Implementación de diferentes herramientas para una mejora del ahorro del agua.
• Mejora del ahorro energético.
• Prevención de la contaminación lumínica.
• Identificación, gestión y clasificación de residuos.
• Estudio y preservación de la biodiversidad de la Finca Can Martí.
• Fomento de buenas prácticas saludables dirigidas a nuestra plantilla y a enoturistas que nos visitan.

Esta distinción nació de la mano del Instituto de Turismo Responsable (RTI), organismo internacional que promueve des de hace más de 20 años una nueva forma de turismo sostenible. El RTI diseñó el sello Biosphere para poder certificar la metodología de Sistema de Turismo Responsable, procedimiento diseñado por el mismo instituto que mide el grado de sostenibilidad de un emplazamiento, institución o empresa.

Además, para poder darle un valor internacional, Biosphere es la primera certificación en sostenibilidad en el ámbito mundial, alineado con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, agenda que engloba 169 metas y 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Sostenibilidad y cultivo ecológico, son dos ejes fundamentales de nuestra actividad como viticultores y elaboradores de vinos y espumosos Corpinnat. El fruto del trabajo de todos estos años y de éstos últimos meses, ha sido conseguir la certificación del compromiso Biosphere, sello que iremos renovando, año tras año, con una única finalidad: mejorar la sostenibilidad de nuestra bodega y de nuestra Finca Can Martí, con el objetivo de colaborar a construir un mundo mejor.

Torelló accredits its commitment to sustainability with the Biosphere certification

With great satisfaction we announce that, this week, Torelló has received the Biosphere certification, a certificate that accredits the international commitment that we are acquiring to improve the sustainability of our planet.

The Biosphere certification is an integral system of management, recognition and certification of a territory, tourist destination, company, service or product, that is achieved through the accompaniment and assessment by different professionals.

During 2022, Torelló has been working to revise and improve different sustainability processes. Among these revised procedures have been the following:

 • Implementation of different instruments for an improved saving of water.
 • Improvement pf energy saving.
 • Identification, management and classification of residues.
 • Study and preservation of the biodiversity of our Can Martí Estate.
 • Promotion of good health practices directed at our staff and the enotourists who visit us.

This distinction was developed by the Institute of Responsible Tourism (IRT), the international organism that has promoted a new form of sustainable tourism for more than 20 years. The IRT designed a Biosphere seal to be able to certify the methodology of the Responsible Tourism System, a procedure designed by the same institute which measures the level of sustainability of a place, institution or company.

What is more, to be able to give it an international value, Biosphere is the first certification in sustainability, at a global level, aligned with the 2030 Agenda of the United Nations, agenda which covers 169 goals and 17 objectives for sustainable development (ODS).

Sustainability and organic farming are two fundamental axes of our activity as winegrowers and makers of wines and Corpinnat sparkling wines. The fruit of the work of all these years and these last few months, has been to achieve the certification of Biosphere commitment, certification that will be renewed year after year, with a single purpose: improve the sustainability of our winery and our Can Martí Estate, with the objective of collaborating in the construction of a better world.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *