Tècniques de confusió sexual / Sexual confussion techniques

La confusió sexual és una tècnica biològica per al control de plagues, en el nostre cas, concretament per al cuc del raïm (Lobesia botrana). Són eines modernes i totalment respectuoses amb el medi ambient i amb la viticultura. A través d’aquests difusors, es crea un núvol de feromones femenines, que provoquen la desorientació dels mascles, impedint el seu aparellament amb les femelles, evitant així la còpula i la posterior posada d’ous.

El raïm és un fruit d’allò més apetible, tant per a nosaltres com per a altres insectes i animals, per això és vital cuidar i protegir la vinya, per a mantenir els seus fruits en perfecte estat. I pensem que sempre serà millor confondre’ls a haver d’acabar amb ells amb altres productes químics poc saludables. Per als cellers de viticultura ecològica, com és el nostre cas, és molt important compaginar tècniques que protegeixin les vinyes amb la cura a les altres formes de biodiversitat, per això des de fa més de 20 anys duem a terme pràctiques que són respectuoses amb el medi ambient.

Al final tot es tracta de cuidar-nos: el que respira la planta, ho respirarem o beurem també nosaltres. Necessitem de la vinya i hem de respectar els seus cicles naturals, així si cuidem la naturalesa, ella cuidarà de nosaltres.

La confusión sexual es una técnica biológica para el control de plagas, en nuestro caso,  concretamente para la Polilla del racimo (Lobesia botrana). Son herramientas modernas y totalmente respetuosas con el medio ambiente y con la viticultura. A través de estos difusores, se crea una nube de feromonas femeninas, que provocan la desorientación de los machos, impidiendo su apareamiento con las hembras, evitando así la cópula y la posterior puesta de huevos.

La uva es un fruto de lo más apetecible, tanto para nosotros como para otros insectos y animales, por ello es vital cuidar y proteger la viña, para mantener sus frutos en perfecto estado. Y pensamos que siempre será mejor confundirlos a tener que acabar con ellos con otros productos químicos poco saludables. Para las bodegas de viticultura ecológica, como es nuestro caso, es muy importante compaginar técnicas que protejan las viñas con el cuidado a las demás formas de biodiversidad, por eso desde hace más de 20 años llevamos a cabo prácticas que son respetuosas con el medio ambiente.

Al final todo se trata de cuidarnos: lo que respira la planta, lo respiraremos o beberemos también nosotros. Necesitamos de la viña y debemos respetar sus ciclos naturales, así si cuidamos la naturaleza, ella cuidará de nosotros.

Sexual confusion is a biological technique for pest control, in our case for the European grapevine moth (Lobesia botrana). They are modern tools, totally respectful with the environment and with viticulture. Through these diffusers, a cloud of female pheromones is created, which causes disorientation of the males, preventing their mating with the females, thus avoiding copulation and the subsequent laying of eggs.

The grape is a very appetizing fruit, both for us and for other insects and animals, so it is vital to care and protect vineyards, for keeping the fruits in perfect conditions. We think that always will be better to confuse than to have to exterminate, with other unhealthy chemicals. For organic viticulture wineries, as is our case, it is very important to combine techniques that protect vines with the care to other forms of biodiversity, that’s why for more than 20 years we have been carrying out practices that are respectful with the environment .

In the end, it’s all about taking care of ourselves: what the plant breathes, we will breathe or drink too. We need the vineyard and we must respect its natural cycles, so if we take care of nature, it will take care of us.

Can Martí 3D

Hace tiempo que la tecnología llegó a nuestra casa. En los viñedos, en la zona de prensado y en la bodega – en nuestra familia, uno de los impulsores de la modernización, ya fue nuestro abuelo, Francesc Torelló Casanovas -. Pero los avances abarcan distintas vertientes y hoy nos llega en forma de vídeo. De video 3D.

Hasta ahora quienes querían conocer nuestra finca Can Martí podían hacerlo a través de los documentos históricos (con origen en 1395), entrando en nuestra página web, viniendo a visitarnos en persona o incluso a través de nuestros vinos y espumosos. Hoy presentamos una forma más amplia y profunda, que se adentra en nuestra finca de 135 hectáreas, mostrándonos todo aquello que la compone, de una manera que hasta hoy no habíamos visto nunca.

Este vídeo 3D ubica la finca en el mapa, nos muestra el terreno y geografía, delimita todos nuestros viñedos – clasificándolos y diferenciándolos por variedades de uva -, habla de los olivos ecológicos, de la distinta fauna y flora que habita en este hábitat y hasta enseña la formación y composición de nuestros suelos.

Un arduo trabajo de estudio sobre la finca, que queda ahora resumido en poco más de cuatro minutos. ¡Esperamos que os guste! https://youtu.be/AbGx7dY420s

.

Fa temps que la tecnologia va arribar a casa nostra. A les vinyes, en la zona de premsat i al celler – en la nostra família, un dels impulsors de la modernització, ja va ser el nostre avi, Francesc Torelló Casanovas -. Però els avanços abasten diferents vessants i avui ens arriba en forma de vídeo. De vídeo 3D.

Fins ara, qui volia conèixer la nostra finca Can Martí podia fer-ho a través dels documents històrics (amb origen en 1395), entrant en la nostra pàgina web, venint a visitar-nos en persona o fins i tot a través dels nostres vins i escumosos. Avui presentem una forma més àmplia i profunda, que s’endinsa en la nostra finca de 135 hectàrees, mostrant-nos tot allò que la compon, d’una manera que fins avui no havíem vist mai.

Aquest vídeo 3D situa la finca en el mapa, ens mostra el terreny i geografia, delimita totes les nostres vinyes – classificant-les i diferenciant-les per varietats de raïm -, parla de les oliveres ecològiques, de la diferent fauna i flora que habita en aquest hàbitat i fins i tot ensenya la formació i composició dels nostres sòls.

Un ardu treball d’estudi sobre la finca, que queda ara resumit en poc més de quatre minuts. Esperem que us agradi! https://youtu.be/vWV6Gc50fXk

.

Technology arrived to our house some time ago. At the vineyards, ar the pressing area and at the cellar – in our family, one of the driving forces behind modernization was already our grandfather, Francesc Torelló Casanovas -. But the advances cover different aspects and today it comes to us in the form of a video. A 3D video. 

Until now, those who wanted to know our Can Martí estate could do it through historical documents (originating in 1395), entering into our website, coming to visit us in person or even through our wines and sparkling wines. Today we present a different and deeper form, which delves into our 135-hectare estate, showing us everything that makes it up, in a way that we have never seen before. 

This 3D video locates the estate on the map, shows us the geography, delimits all our vineyards – classifying and differentiating them by grape varieties – it talks about ecological olive trees, the different fauna and flora that live on that habitat and even shows us the formation and composition of our soils. 

A hard study work on the estate, which is now summarized in just over four minutes video. We hope you like it!
https://youtu.be/y5NFdkLE-Rk

Petjades Barrica

El rosado Petjades es uno de nuestros vinos que más gusta. Quizás una de las claves de su éxito sea el equilibrio entre la sensación de dulzor de la fruta roja y su acidez y frescura. Es como una golosina en forma de vino.  

Rompiendo con el famoso dicho de “si algo funciona, no lo toques”, en Torelló quisimos ir un paso más allá. La pasada vendimia cogido unos cuantos litros de este merlot ecológico de nuestra finca y los fermentamos en barrica. El resultado, 800 botellas magnum de un vino sorprendente por su intensidad y frescura. El Petjades Barrica es un vino rosado monovarietal seco, aromático y complejo, potente fruta roja combinada con ligeras notas ahumadas procedentes de la barrica. No deja indiferente.

El rosat Petjades és un dels nostres vins que més agrada. Potser una de les claus del seu èxit és l’equilibri entre la sensació de dolçor de la fruita vermella i la seva acidesa i frescor. És com una llaminadura en forma de vi.

Trencant amb la famosa dita de “si una cosa funciona, no la toquis”, a Torelló vam voler anar un pas més enllà. La passada verema vam agafar uns quants litres d’aquest merlot ecològic de la nostra finca i els hem fermentat en barrica. El resultat, 800 ampolles magnum d’un vi sorprenent per la seva intensitat i frescor. El Petjades Barrica és un vi rosat monovarietal sec, aromàtic i complex. Potent fruita vermella combinada amb lleugeres notes fumades procedents de la barrica. No deixa indiferent.

The rosé Petjades is one of our wines that likes the most. Perhaps one of the clues of its success is the balance between the sweet sensation of red fruit and its acidity and freshness. It is like a candy in wine’s form.

Breaking with the famous saying «if something works, don’t touch it», in Torelló we wanted to go one step further. Last harvest, we took a few liters of this organic merlot from our estate and we fermented them in barrels. The result, 800 magnum bottles of a wine surprising for its intensity and freshness. Petjades Barrica is a dry, aromatic and complex monovarietal rosé wine. Powerfull red fruit combined with light smoky notes from the barrel. It does not leave you indifferent.

Torelló Collection Brut Nature 2009

Elaborado con uvas de las variedades Macabeo, Xarel·lo y Parellada de cepas propias de la Finca Can Martí, se trata de un espumoso Brut Nature con 10 años de crianza en botella. Un homenaje a Francesc Torelló Casanovas, fundador de Torelló Viticultors, quien, en 1951 inició la elaboración de vino espumoso de calidad en la masía Can Martí.

Torelló Collection 2009 es la evolución en el tiempo del Torelló Brut Nature 2009. Una colección de enoteca de 515 botellas de 75 cl y 50 magnum a las que se les ha dado 10 años de crianza. En su día, esta añada 2009, fue merecedora del prestigioso premio International Wine Challenge (IWC) como Mejor Espumoso del Año, razón por la cual se conservaron botellas en crianza de diferentes añadas que confirman su gran potencial de envejecimiento y enriquecimiento en sabores y aromas.

Luis Gutiérrez, catador de Robert Parker para The Wine Advocate, le ha otorgado 94 puntos recientemente y añade: “el nuevo Collection 2009 es un degüelle tardío del Torelló Tradicional Brut Nature que ha madurado cerca de 10 años. Es un espumoso complejo y sutil con una muy larga crianza que imparte notas ahumadas y de brioche y una textura cremosa con gran finura. Debería durar bien en botella. A Paco de la Rosa Torelló le gusta pensar del mismo que es un gran vino que tiene burbujas. Esto tiene una dimensión extra de complejidad y matiz que es remarcable”.

Elaborat amb raïm de les varietats Macabeu, Xarel·lo i Parellada de ceps propis de la Finca Can Martí, es tracta d’un escumós Brut Nature amb 10 anys de criança en ampolla. Un homenatge a Francesc Torelló Casanovas, fundador de Torelló Viticultors, qui, el 1951 va iniciar l’elaboració de vi escumós de qualitat a la masia Can Martí.

Torelló Collection 2009 és l’evolució en el temps del Torelló Brut Nature 2009. Una col·lecció d’enoteca de 515 ampolles de 75 cl i 50 màgnum a les quals se’ls ha donat 10 anys de criança. En el seu dia, aquesta anyada 2009, va ser mereixedora del prestigiós premi International Wine Challenge (IWC) com a Millor Escumós de l’Any, raó per la qual es van conservar ampolles en criança de diferents anyades que confirmen el seu gran potencial d’envelliment i enriquiment en sabors i aromes.

Luis Gutiérrez, tastador de Robert Parker per a The Wine Advocate, li ha atorgat 94 punts recentment i afegeix: “el nou Collection 2009 és un degollament tardà del Torelló Tradicional Brut Nature que ha madurat prop de 10 anys. És un escumós complex i subtil amb una molt llarga criança que imparteix notes fumades i de brioix i una textura cremosa amb gran finor. Hauria de durar bé en ampolla. Al Paco de la Rosa Torelló li agrada pensar del mateix que és un gran vi que té bombolles. Això té una dimensió extra de complexitat i matís que és remarcable”.

Made from the macabeo, xarel·lo and parellada grape varieties, from our own vines on the Can Martí estate, this is a brut nature sparkling wine with 10 years’ aging in the bottle, with which we pay homage to Francesc Torelló Casanovas.

Francesc Torelló was the founder of Torelló Winegrowers, and in 1951 started making quality sparkling wine in the Can Martí country house. Torelló Collection 2009 is the evolution in time of the Torelló Brut Nature 2009. It is a wine cellar collection, of 515 75cl bottles and 50 magnums which have been given 10 years’ aging.

In its day, this 2009 vintage was awarded with the prestigious International Wine Challenge (IWC) prize of ‘»Best sparkling wine of the year», for which reason we saved bottles in aging from different vintages that confirm its great potential for aging and enrichment in flavours and aromas.

Luis Gutiérrez, taster for Parker/Wine Advocate, recently gave it 94 points and added: «The new Collection 2009 is a late disgorging of the Torelló Tradicional Brut Nature that has matured about 10 years. It is a complex, subtle sparkling wine with very long aging that gives smoked and brioche notes and a creamy texture of great finesse. It should last well in the bottle. Paco de la Rosa Torelló likes to think of it as a great wine that has bubbles. This has an extra dimension of complexity and nuance that is remarkable.»

Medallas y reconocimientos

El resumen anual de las medallas y reconocimientos que han recibido los vinos y espumosos Torelló para este pasado año es de lo más positivo. Hemos participado en concursos y catas imprescindibles y en otras de importantes personalidades del mundo del vino, tanto a nivel nacional como internacional, donde ya solo el hecho de recibir la dedicación de ser catados es un premio por sí mismo. Pero como bien se dice “lo importante no es llegar, sino mantenerse” y lo que más orgullo no proporciona es ver cómo muchos de nuestros vinos se consolidan con el paso del tiempo con sus buenas puntuaciones.

Medalles i reconeixements

El resum anual de les medalles i reconeixements que han rebut els vins i espumosos Torelló per a aquest passat any és més que positiu. Hem participat en concursos i tastos imprescindibles i en altres d’importants personalitats del món del vi, tant a nivell nacional com internacional, on ja només el fet de rebre la dedicació de ser catats és un premi per si mateix. Però com bé es diu “l’important no és arribar, sinó mantenir-se” i el que més orgull ens proporciona és veure com molts dels nostres vins es consoliden amb el pas del temps amb les seves bones puntuacions.

Medals and awards

The annual summary of the medals and awards that Torelló wines and sparkling wines received this past year is more than positive. We have participated in essential competitions and tastings and in others from important personalities of the wine’s world, where the fact of having the chance of being tasted is an award in itself. But as it is well said «the important thing is not to arrive, but to maintain» almost what most pride give us is to see how many of our wines consolidate over the years with their great scores.