Verema 2020 a Torelló Viticultors

La verema núm. 68 des que vam elaborar la primera ampolla de vi escumós a Torelló va començar el dissabte 8 d’agost, amb les varietats muscat i pinot noir, va seguir amb les tradicionals macabeu, xarel·lo i parellada i resta de varietats de la Finca Can Martí i va finalitzar el 4 de setembre.

Aquest ha estat un any molt complicat i de molts reptes pels viticultors del Penedès, sobretot per a aquells que treballem l’ecològic. En paraules del Paco de la Rosa Torelló “A més de les desastroses conseqüències derivades de la pandèmia de la covid-19, la vinya de la zona s’ha vist greument afectada pel míldiu (malaltia produïda per fongs) d’una manera que no es recorda des de fa més de cent anys”. Les varietats més afectades pel míldiu han estat la parellada i la macabeu i les que menys, la muscat i la malvasia.

2020 ha estat un any molt plujós, de fet, entre octubre de 2019 i maig de 2020 es van recollir en la nostra finca un total de 746 litres per m². En canvi l’estiu ha estat molt sec, no va ploure ni un sol dia. Aquesta pluviometria tan alta a la primavera va afavorir la gran proliferació del míldiu. Com ja sabeu, a Torelló treballem principalment les tres varietats històriques pels escumosos Corpinnat del Penedès (macabeu, xarel·lo i parellada), amb el que un es pot fer una idea de fins a on poden arribar les afectacions. Però ja se sap, en aquest ofici tan volgut a la vegada que dur, el viticultor sempre està mirant al cel. Quan es treballa la viticultura ecològica, un depèn més que mai de la benevolència (o no) de la meteorologia. Els tractaments que tenim a l’abast són molt més limitats que a l’agricultura convencional. No es lluita contra les plagues amb productes químics a la vinya i, a més, es juga només amb tractaments preventius – sempre respectuosos amb l’entorn i que afavoreixen la biodiversitat de la finca –.

Aquest 2020 hem tingut menys quantitat de raïm, però de bona qualitat. Això ho aconseguim gràcies a la verema manual: primera selecció del que collim a la vinya i gràcies al fet que un cop el raïm arriba al celler, el passem per una taula de selecció, on tornem a fer una segon cribratge dels fruits, abans que el raïm passi a la premsa. D’aquesta manera volem destacar el gran esforç realitzat pels equips de viticultura i celler per a aconseguir la millor verema i alta qualitat dels vins en un any tan difícil com aquest.

Els vins DO Penedès resultants de la collita tenen un gran potencial aromàtic i molta concentración, a causa de l’estiu sec i calorós. Notes tropicals en els blancs de malvasia i chardonnay i colors molt vius i intensos en les varietats destinades a vi rosat. Hem elaborat molt poc vi base pels escumosos Corpinnat, a causa de la dificultat de l’anyada, però, en qualsevol cas, es distingeixen per una acidesa i grau alcohòlic molt equilibrats.

La vendimia 2020 en Torelló Viticultors

Paco de la Rosa Torelló en la viña

La vendimia nº 68 desde que elaboramos la primera botella de vino espumoso en Torelló, empezó el sábado 8 de agosto, con las variedades muscat y pinot noir, siguió con las tradicionales macabeo, xarel.lo y parellada y resto de uvas de la Finca Can Martí y finalizó el 4 de septiembre.

Este ha sido un año muy complicado y de muchos retos para los viticultores del Penedès, sobre todo para aquellos que trabajamos en ecológico. En palabras de Paco de la Rosa Torelló “Además de las desastrosas consecuencias derivadas de la pandemia de la covid-19, la viña de la zona se ha visto gravemente afectada por el mildiu (enfermedad producida por hongos) de una manera que no se recuerda desde hace más de cien años”. Las variedades más afectadas por el mildiu han sido la parellada y la macabeo y las que menos, la muscat y la malvasía.

2020 ha sido un año muy lluvioso, de hecho, entre octubre de 2019 y mayo de 2020 se recogieron en nuestra finca un total de 746 litros por m2, en cambio el verano ha sido muy seco, no llovió ni un solo día. Esta tan alta pluviometría en primavera favoreció la gran proliferación del mildiu.

Como ya sabéis, en Torelló trabajamos principalmente las tres variedades históricas para los espumosos Corpinnat del Penedès (macabeo, xarel·lo y parellada), con lo que uno se puede hacer una idea de hasta dónde pueden llegar las afectaciones. Pero ya se sabe, en este oficio tan querido a la par que duro, el viticultor siempre está mirando al cielo. Cuando uno trabaja la viticultura ecológica, depende más que nunca de la benevolencia (o no) de la meteorología. Los tratamientos que tenemos al alcance son mucho más limitados que en la agricultura convencional. No se lucha contra las plagas con productos químicos en la viña, y además se juega solo con tratamientos preventivos – siempre respetuosos con el entorno y que favorecen la biodiversidad de la finca –.

Este 2020 hemos tenido menos cantidad de uva, pero de buena calidad. Esto lo conseguimos gracias a la vendimia manual: primera selección de lo que cosechamos en la viña y gracias al hecho que una vez la uva llega a la bodega, lo pasamos por una mesa de selección, donde volvemos a hacer una segunda criba de los frutos, antes de que la uva pase a la prensa. De esta manera queremos destacar el gran esfuerzo realizado por los equipos de viticultura y bodega para conseguir la mejor vendimia y alta calidad de los vinos en un año tan difícil como este.

Los vinos DO Penedès resultantes de la cosecha tienen un gran potencial aromático y mucha concentración debido al verano seco y caluroso. Notas tropicales en los blancos de malvasía y chardonnay y colores muy vivos e intensos en las variedades destinadas a vino rosado. Hemos elaborado muy poco vino base para los espumosos Corpinnat, debido a la dificultad de la añada, pero, en cualquier caso, se distinguen por una acidez y grado alcohólico muy equilibrados.

The harvest 2020 at Torelló Viticultors

Taula de selecció

The harvest number 68 since we made the first bottle of sparkling wine in Torelló, began on Saturday August 8th, with the Muscat and Pinot Noir varieties, followed by the traditionals Macabeu, Xarel.lo and Parellada and other varieties from the Can Martí estate, and ended on September 4th.

This has been a very complicated year and one of many challenges for the Penedès wine growers, especially for those of us who work organic. In the words of Paco de la Rosa Torelló “In addition to the terrible consequences derived from the covid-19 pandemic, the vineyard in the area has been seriously affected by mildew (a disease caused by fungi) in a way that is not remembered for more than a hundred years ”. The varieties most affected by mildew have been Parellada and Macabeu, and those least affected have been Muscat and Malvasia.

2020 has been a very rainy year, in fact, between October 2019 and May 2020 a total of 746 litres per m2 were collected on our farm, instead the summer has been very dry, it did not rain a single day. This high rainfall in spring favoured the great proliferation of mildew.

As you know, in Torelló we mainly work with the three historical varieties for Corpinnat del Penedès sparkling wines (Macabeo, Xarel·lo and Parellada), with which one can get an idea of ​​how far the effects can go. But you know, in this profession so beloved as it is hard, the winegrower is always looking at the sky. When you work with organic viticulture, you depend more than ever on the benevolence (or not) of the weather. The treatments available to us are much more limited than in conventional agriculture. Pests are not fought with chemical products in the vineyard, and also only preventive treatments are used – always respectful of the environment and favouring the biodiversity of the farm -.

This 2020 we have had less grape quantity, but of good quality. We achieve this thanks to the manual harvest: first selection of what we harvest in the vineyard and thanks to the fact that once the grapes arrive at the winery, we pass them through a selection table, where we make a second sieve of the fruits , before the grapes go to the press. In this way, we want to highlight the great effort made by the viticulture and winery teams to achieve the best harvest and high quality wines in a year as difficult as this one.

The DO Penedès wines resulting from the harvest have a great aromatic potential and a lot of concentration due to the dry and hot summer. Tropical notes in the whites of Malvasia and Chardonnay and very vivid and intense colors in the varieties intended for rosé wine. We have produced very little base wine for Corpinnat sparkling wines, due to the difficulty of the vintage, but, in any case, they are distinguished by a very balanced acidity and alcoholic strength.

El Torelló Collection 2009, medalla d’or a Decanter

L’última creació de Torelló ha obtingut 96 punts en la recent edició del concurs internacional Decanter World Wine Awards. L’escumós, de més de deu anys de criança, va néixer com a homenatge al fundador de Torelló Viticultors, Francesc Torelló i està elaborat amb les tres varietats històriques pels escumosos del Penedès: xarel·lo, macabeu i parellada.

Aquest és un nou reconeixement per al nostre escumós Corpinnat, que des que va sortir al mercat fa poc més de vuit mesos, ja ha obtingut algunes de les màximes puntuacions de la casa. Aquest mateix any el Collection ha obtingut també 96 punts en la reconeguda Guia Peñín i Robert Parker li va atorgar 94 punts més.

Aquesta ha estat la 17a edició del què és considerat el concurs de vins de major renom internacional, cosa que queda patent tant pel nombre de mostres presentades – 16.511 – com pel nivell del seu jurat – 116 experts en vi del món, entre el que es trobaven 37 Masters of Wine i 9 Masters Sommelier. Els tastos es va realitzar a cegues i van durar gairebé un mes.

Nosaltres no podem estar més contents amb aquest reconeixement a un dels nostres vins que sentim com dels més especials.

La última creación de Torelló ha obtenido 96 puntos en la reciente edición del concurso internacional Decanter World Wine Awards. El espumoso, de más de diez años de crianza, nació como homenaje al fundador de Torelló Viticultors, Francesc Torelló y está elaborado con las tres variedades históricas para los espumosos del Penedès: xarel·lo, macabeo y parellada.

Este es un nuevo reconocimiento para nuestro espumoso Corpinnat, que desde que salió al mercado hace poco más de ocho meses, ya ha obtenido algunas de las máximas puntuaciones de la casa. Este mismo año el Collection ha obtenido otros 96 puntos en la reconocida Guía Peñín y Robert Parker le otorgó 94 puntos más.

Esta es la 17ª edición del que es considerado el concurso de vinos de mayor renombre internacional, algo que queda patente tanto por el número de muestras recibidas – 16.511 – como por el nivel de su jurado – 116 expertos en vino del mundo, entre lo que se encontraban 37 Masters of Wine y 9 Masters Sommelier. La cata se realizó a ciegas y duro casi un mes entero.

Nosotros no podemos estar más contentos con este reconocimiento a uno de nuestros vinos, que para nosotros es de lo más especial.

Torelló’s latest creation has obtained 96 points in the recent edition of the international Decanter World Wine Awards competition. The sparkling wine, aged for more than ten years, was born as a tribute to the founder of Torelló Viticultors, Francesc Torelló, and is made with the three historic varieties for sparkling wines from Penedès: xarel·lo, macabeu and parellada.

This is a new recognition for our Corpinnat sparkling, which since it went on the market just over eight months ago, has already obtained some of the highest marks of the house. This same year the Collection obtained another 96 points in the renowned Peñín Guide and Robert Parker awarded 94 points more.

This was the 17th edition of which is considered the most internationally renowned wine competition, something that is evident both by the number of samples received – 16,511 – and by the level of its jury – 116 world wine experts, among which there were 37 Masters of Wine and 9 Masters of Sommelier. The tasting was carried out blind and lasted almost a whole month.

We could not be happier with this recognition to one of our wines, which for us is also the most special.

Vendimia, verema, harvest @Torelló

Hace poco más de una semana en Torelló empezamos la vendimia 2020. Vendimia ecológica y manual, siguiendo las premisas y valores de la casa.

Este año la vendimia en Torelló empezó el sábado 8 de agosto, con las variedades muscat y posteriormente la pinot noir. Después hemos continuado con la macabeo y la chardonnay. Se prevé que la vendimia se alargue, con las variedades tintas, hasta medios de septiembre.

Este es un año complicado y de muchos retos para los viticultores del Penedès, sobre todo para aquellos que trabajamos el ecológico. Además de las desastrosas consecuencias derivadas de la pandemia de la covid-19, la viña de la zona se ha visto gravemente afectada por el mildiu (enfermedad producida por hongos) de una manera que no se recuerda desde hace más de cien años. Las variedades más afectadas por el mildiu han sido la parellada y la macabeo, y las que menos, la muscat y la malvasia.

Como ya sabéis, en Torelló trabajamos principalmente las tres variedades históricas para los espumosos del Penedès (macabeo, xarel·lo y parellada), con lo que uno se puede hacer una idea de hasta dónde pueden llegar las afectaciones. Pero ya se sabe, en este oficio tan querido a la par que duro, el viticultor siempre está mirando al cielo. Cuando uno trabaja la viticultura ecológica, depende más que nunca de la benevolencia (o no) de la meteorología. Los tratamientos que tenemos al alcance son mucho más limitados que en la agricultura convencional. No se lucha contra las plagas con productos químicos en la viña, y además se juega solo con tratamientos preventivos – siempre respetuosos con el entorno y que favorecen la biodiversidad de la finca -.

Este 2020 tendremos menos cantidad de uva, pero de buena calidad. Esto lo conseguimos gracias a la vendimia manual: primera selección de lo que cosechamos en la viña, y gracias al hecho que una vez la uva llega a la bodega, lo pasamos por una tabla de selección, donde volvemos a hacer una segunda criba de los frutos, antes de que la uva pase a la prensa.

Como muchos sabréis, la vendimia manual es uno de los requisitos obligatorios de Corpinnat. La mesa de selección, una manera de trabajar que tenemos en Torelló. Los compromisos requieren de un esfuerzo, tanto a nivel personal como en el ámbito económico, pero se fundamentan en el conocimiento y sobre todo, en unos valores muy firmes.

¡Buena vendimia a todos y todas!

Fa poc més d’una Setmana a Torelló vam començar la verema 2020. Verema ecològica i manual, seguint les premisses i valors de la casa. Aquest any la verema a Torelló va començar el dissabte 8 d’agost, amb les varietats muscat i posteriorment la pinot noir. Després hem continuat amb la macabeu i la chardonnay. Es preveu que la verema s’allargui, amb les varietats negres, fins a mitjans de setembre.

Aquest és un any complicat i de molts reptes pels viticultors del Penedès, sobretot per a aquells que treballem l’ecològic. A banda de les desastroses conseqüències derivades de la pandèmia de la covid-19, la vinya de la zona s’ha vist greument afectada pel míldiu (malaltia produïda per fongs) d’una manera com no es recorda des de fa més de cent anys. Les varietats més afectades pel míldiu han estat la parellada i la macabeu, i les que menys, la muscat i la malvasia.

Com ja sabeu, a Torelló treballem principalment les tres varietats històriques pels escumosos del Penedès (macabeu, xarel·lo i parellada), amb el qual un es pot fer una idea de fins a on poden arribar les afectacions. Però ja se sap, en aquest ofici tan estimat alhora que dur, el viticultor sempre està mirant al cel. Quan un treballa la viticultura ecològica, depèn més que mai de la benevolència (o no) de la meteorologia. Els tractaments que tenim a l’abast són molt més limitats que en l’agricultura convencional. No es lluita contra les plagues amb productes químics a la vinya, i a més es juga només amb tractaments preventius – sempre respectuosos amb l’entorn i que afavoreixen la biodiversitat de la finca -.

Aquest 2020 tindrem menys quantitat de raïm, però de bona qualitat. Això ho  aconseguim gràcies a la verema manual: primera selecció del que collim a la vinya, i gràcies al fet que un cop el raïm arriba al celler, el passem per una taula de selecció, on tornem a fer un segon cribratge dels fruits, abans que el raïm passi a la premsa.

Com molts sabreu, la verema manual és un dels requisits obligatoris de Corpinnat. La taula de selecció una manera de treballar que utilitzem a casa nostra. Els compromisos requereixen d’un esforç, tan personal com en l’àmbit econòmic, però es fonamenten en el coneixement i sobretot, en uns valors ben ferms.

Bona verema a tothom!

A little more than a week ago we started the 2020 harvest at Torelló. An organic and manual harvest, following the premises and values ​​of the house. This year the harvest began on Saturday, August 8th, with the Muscat varieties and later the Pinot Noir. Then we continued with the Macabeo and the Chardonnay. The harvest is expected to last, with the black varieties, until the middle of September.

This is a complicated year and with many challenges for the Penedès winegrowers, especially for those who work organic. In addition to the disastrous consequences from the covid-19 pandemic, the vineyards in the area have been severely affected by mildew (a disease caused by fungi) in a way that has not been remembered for more than a hundred years. The varieties most affected by mildew have been Parellada and Macabeo, and those less affected have been Muscat and Malvasia.

As you already know, in Torelló we mainly work with the three historical varieties for sparkling wines from Penedès (Macabeo, Xarel·lo and Parellada), with which one can get an idea of ​​how far the effects can go. But you know, in this profession so beloved as hard it is, the winegrower is always looking at the sky. When you work with organic viticulture, you depend more than ever on the benevolence (or not) of the weather. The treatments available to us are much more limited than in conventional agriculture. Pests are not fought with chemical products in the vineyard, and also only preventive treatments are used – always respectful with the environment and favouring the biodiversity of the estate -.

In this 2020 we will have less grapes’ quantity, but of good quality. We achieve this thanks to the manual harvest: first selection of what we harvest in the vineyard, and thanks to the fact that once the grape reaches the winery, we pass it through a sorting table, where we make a second selection of the fruits, before them go to the press.

As many of you know, manual harvesting is one of Corpinnat’s mandatory requirements. The selection table, a way of working at Torelló. Commitments require effort, both personally and financially, but they are based on knowledge and above all, on very firm values.

Good harvest to all of you!

Renovamos nuestra Enoteca

En Torelló estamos de estreno y es que estas semanas hemos renovado nuestra enoteca particular, le hemos dado más espacio y más protagonismo en el interior de la bodega.

Como su nombre indica ENO (del griego “oinos” vino) + TECA (del griego “theke”, lugar donde se almacena algo), una enoteca es un lugar donde se guarda algo, en este caso vino. La Enoteca Torelló reúne una selección de nuestros vinos espumosos Corpinnat, de las añadas más antiguas y de diferentes formatos: estándar (0,75l), magnum (1,5l) y jeroboam (3l). De esta manera guardamos botellas del Torelló Collection, Gran Torelló, Torelló 225 y Finca Can Martí, a temperatura controlada y en el silencio y oscuridad de la bodega; condiciones éstas necesarias para las largas crianzas.

La Enoteca será también un espacio para la cata y disfrute de botellas de antiguas cosechas y también un lugar para la reflexión, donde podamos aprender y debatir sobre el mundo del vino espumoso de calidad.

Renovem la nostra enoteca

A Torelló estem d’estrena i és que aquestes setmanes hem renovat la nostra enoteca particular, li hem donat més espai i més protagonisme a l’interior del celler.

Com el seu nom indica ENO (del grec “oinos” vi) + TECA (del grec “theke”, lloc on s’emmagatzema algo), una enoteca és un lloc on es guarda alguna cosa, en aquest cas vi. L’Enoteca Torelló reuneix una selecció dels nostres vins escumosos Corpinnat, de les anyades més antigues i de diferents formats: estàndard (0,75l), magnum (1,5l) i jeroboam (3l). D’aquesta manera guardem ampolles del Torelló Collection, Gran Torelló, Torelló 225 i Finca Can Martí, a temperatura controlada i en el silenci i la foscor del celler; condicions aquestes necessàries per a les llargues criances.

L’Enoteca serà també un espai per al tast i per gaudi d’ampolles d’antigues collites i també un lloc de reflexió, on puguem aprendre i debatre sobre el món del vi escumós de qualitat.

We are renovating our Enoteque

At Torelló we are on premiere, these weeks we have renovated our private wine enoteque, we have given it more space and more prominence in the interior of the cellar.

As its name indicates, ENO (from the Greek ‘oinos’, wine) + TEQUE (from the Greek ‘theke’, place where something is stored) an enoteque is where something is kept, in this case wine. The Torelló Enoteque brings together a selection of our Corpinnat sparkling wines, from the oldest vintages and in different formats: standard (0,75l), magnum (1,5l) and jeroboam (3l). In this way we keep bottles of Torelló Collection, Gran Torelló, Torelló 225 and Finca Can Martí, at a controlled temperature and in the silence and darkness of the cellar, these being necessary conditions for long aging.

The Enoteque will also be a place for the tasting and enjoyment of bottles from old harvests as well as a place for reflection, where we can learn and debate about the world of quality sparkling wines.  

¿Sabías que la botella de Special Edition cuenta una historia?

El Torelló Special Edition es un espumoso elaborado en Can Martí, una finca de 135 hectáreas propiedad de la familia Torelló desde 1395. Se trata de una edición especial del espumoso Brut Reserva, realizada para resaltar los atributos y la vocación exportadora de la marca. Una manera de mostrar como un espumoso elaborado en la propiedad, viaja desde Barcelona a todo el mundo.

Todos los valores de la marca Torelló quedan reflejados en las ilustraciones de la etiqueta, en formato sleever, que cubre toda la botella y que permite descubrir algo nuevo cada vez que se gira:

Tradición: Con la vendimia de 1951 la familia Torelló inicia la elaboración de espumosos, que desde entonces y hasta hoy están elaborados con exigencia y pasión.

100% cosecha propia: Todos los espumosos de la bodega tienen su origen en las viñas de Can Martí, finca que pertenece a la familia desde hace más de 600 años, situada en Gelida, en el Alt Penedès.

Carácter barcelonés-esencia mediterránea: La ciudad de Barcelona, a 33 kilómetros de la bodega, representa por un lado el destino final de buena parte de las botellas de Torelló y por otro, es el punto de partida hacia los mercados internacionales.

Vocación exportadora: Además del mercado doméstico, los espumosos Torelló están presentes en diferentes países como Francia, Bélgica, Andorra, Noruega, Rep. Checa, Rusia, México, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Alemania, Países Bajos, Suecia, Singapur y China, entre otros.

Corpinnat es una marca colectiva de la Unión Europea nacida con la voluntad de distinguir los grandes vinos espumosos elaborados en el corazón del Penedès, a partir de uva 100% ecológica recolectada a mano y vinificada íntegramente en la propiedad. Otros de los compromisos de la marca son trabajar la calidad y las largas crianzas, el compromiso con el origen y valorizar el trabajo del viticultor. Las bodegas Corpinnat, además, han de cumplir con lo que hoy día es el reglamento más exigente del mundo en cuanto a elaboración de espumosos se refiere.

Sabies que l’ampolla d’Special Edition explica una història?

El Torelló Special Edition és un escumós elaborat a Can Martí, una finca de 135 hectàrees propietat de la família Torelló des de 1395. Es tracta d’una edició especial de l’escumós Brut Reserva, realitzada per a ressaltar els atributs i la vocació exportadora de la marca. Una manera de mostrar com un escumós elaborat a la propietat, viatja des de Barcelona a tot el món.

Tots els valors de la marca Torelló queden reflexats en les il·lustracions de l’etiqueta, en format sleever, que cobreix tota l’ampolla i que permet descobrir una cosa nova cada vegada que es gira:

Tradició: Amb la verema de 1951 la família Torelló inicia l’elaboració d’escumosos, que des de llavors i fins avui estan elaborats amb exigència i passió.

100% collita pròpia: Tots els escumosos del celler tenen el seu origen en les vinyes de Can Martí, finca que pertany a la família des de fa més de 600 anys, situada a Gelida, a l’Alt Penedès.

Caràcter barceloní-essència mediterrània: La ciutat de Barcelona, a 33 quilòmetres del celler, representa d’una banda la destinació final de bona part de les ampolles de Torelló i per un altre, és el punt de partida cap als mercats internacionals.

Vocació exportadora: A més del mercat domèstic, els escumosos Torelló estan presents en diferents països com França, Bèlgica, Andorra, Noruega, Rep. Txeca, Rússia, Mèxic, Colòmbia, Puerto Rico, els Estats Units, el Japó, Hong Kong, Alemanya, Països Baixos, Suècia, Singapur i la Xina, entre altres.

Corpinnat és una marca col·lectiva de la Unió Europea nascuda amb la voluntat de distingir els grans vins escumosos elaborats en el cor del Penedès, a partir de raïm 100% ecològic recol·lectat a mà i vinificat íntegrament en la propietat. Uns altres dels compromisos de la marca són treballar la qualitat i les llargues criances, el compromís amb l’origen i posar en valor el treball del viticultor. Els cellers Corpinnat, a més, han de complir amb el que avui dia és el reglament més exigent del món quant a elaboració d’espumosos es refereix.

Did you know that Special Edition’s bottle tells a story?

The Torelló Special Edition is a sparkling wine made in Can Martí, a 135 hectare estate owned by the Torelló family since 1395. It is a special edition of the Brut Reserva sparkling wine, made to highlight the attributes and exporting vocation of the brand. A way to show how a sparkling wine made on the property, travels from Barcelona to the whole world.

All the values ​​of the Torelló brand are reflected in the illustrations on the label, in a sleeve format, which covers the entire bottle and allows you to discover something new every time you turn it:

Tradition: With the vintage of 1951, the Torelló family began the production of sparkling wines, which since then and until today have been made with demand and passion.

100% own harvest: All the sparkling wines from the winery have their origin in the Can Martí vineyards, a state that has belonged to the family for more than 600 years, located in Gelida, in Alt Penedès region.

Barcelona character-Mediterranean essence: The city of Barcelona, ​​33 kilometres from the winery, represents on one hand the final destination of many of the Torelló bottles and on the other, the starting point for international markets.

Exporting vocation: In addition to the domestic market, Torelló sparkling wines are present in different countries such as France, Belgium, Andorra, Norway, the Czech Republic, Russia, Mexico, Colombia, Puerto Rico, the United States, Japan, Hong Kong, Germany, Netherlands, Sweden, Singapore and China, among others.

Corpinnat is a collective brand of the European Union born with the desire to distinguish the great sparkling wines made in the heart of the Penedès, from 100% organic grapes harvested by hand and entirely vinified on the premises of the property. Other of the brand’s commitments are to work on quality and long aging, commitment to the origin and value the work of the winegrower. The Corpinnat wineries, in addition, have to comply with what today is the strictest regulation in the world in terms of sparkling wines making.