El plor i la brotació de la vinya a Can Martí

Inici de la brotació a la vinya

Abans que s’acabi l’hivern, al mes de febrer, es produeix a la vinya un dels seus moments més màgics, el plor dels ceps. La temperatura del sól comença a pujar, la pressió radicular augmenta i la circulació de la saba de la planta comença a activar-se de manera ascendent. Després de la poda d’hivern, aquesta comença a fluir pel cep i degota per les branques arribant a les seves ferides, per a curar les cicatrius. Un moment poètic que anuncia que s’acosta la primavera.

Plor del cep

I amb la primavera, la vinya torna a la vida. Al febrer es produïa el plor a les vinyes i la planta es reactivava després de la letargia hivernal. I ara entre els mesos de març i abril arriba la brotació. El cicle vegetatiu de les vinyes canvia molt depenent de la varietat i les característiques de la zona. En el nostre cas, en algunes de les parcel·les de xarel·lo i chardonnay, podem veure vinyes brotant i en la seva màxima esplendor. El paisatge comença a tenyir-se de verd.

El lloro y brotación de la vinya en Can Martí

El lloro de la viña

Antes de que se acabe el invierno, en el mes de febrero, se produce en la viña uno de sus momentos más mágicos, el llanto de las vides. La temperatura del suelo empieza a subir, la presión radicular aumenta y la circulación de la savia de la planta empieza a activarse de manera ascendente. Después de la poda de invierno, ésta empieza a fluir por la cepa y gotea por sus ramas llegando a las heridas, para curar las cicatrices. Un momento poético que anuncia que se acerca la primavera.

Y con la primavera, la viña vuelve a la vida. En febrero se producía el lloro en las vides y la planta se reactivaba tras el letargo invernal. Y ahora entre los meses de marzo y abril llega la brotación. El ciclo vegetativo de las viñas cambia mucho dependiendo de la variedad y las características de la zona. En nuestro caso, en alguna de las parcelas de xarel·lo y chardonnay, podemos ver viñas brotando y en su máximo esplendor. El paisaje comienza a teñirse de verde.

Inicio de la brotación en la viña

The weepeing and vineyards budbreaking at Can Martí

Before the end of winter, in February, the vines experience one of their most magical moments, the weeping of the vines. The soil temperature begins to rise, root pressure increases and the plant’s sap circulation begins to activate upwards. After the winter pruning, the sap begins to flow through the vine and drips down its branches to reach the wounds, to heal the scars. A poetic moment that announces the approach of spring.

And with spring, the vines come back to life. In February, the vines wept and the plant was reactivated after its winter lethargy. And now, between the months of March and April, budding begins. The vegetative cycle of the vines changes depending on the variety and the characteristics of the area. In our case, in some of the plots of xarel·lo and chardonnay, we can see the vines budding and in their maximum splendour. The landscape begins to turn green.

Budbreaking of vineyards at Can Martí estate

CATAS DE VINOS CON DISTINTAS BARRICAS

El equipo de enología de Torelló, catando algunos de los vinos

Estos días en Torelló estamos haciendo ensayos y catas de los vinos que tenemos criando en barricas en la bodega. Una vez tenemos los vinos de la cosecha 2020, los traspasamos a las barricas para que hagan la fermentación allí o para que inicien el proceso de envejecimiento en madera. En Torelló trabajamos con diferentes tipos de barricas, para mirar de otorgar a los vinos diferentes aromas y envejecimientos. Cada madera es diferente y así también lo será la impronta que ésta deja en el vino. Esta semana, el equipo de enología se reúne en la sala de catas, donde se dedica a probar cerca de unos treinta vinos con paso por distintas barricas. En Torelló utilizamos, mayoritariamente, tres tipos:

 • Roble francés (Allier, Vosgues, centro de Francia y Bertranges). Crianza delicada y sutil, debido a la gran densidad de la madera y a la finura de sus poros. Es ideal para crianzas largas.
 • Barricas de acacia, esta madera es muy porosa, más que la de roble americano y menos tánica y aporta aromas cítricos al vino. Utilizadas solo para el vino blanco (xarel·lo).
 • Roble americano, en nuestro caso, solo en un pequeño porcentaje. Es más tánico, pero más aromático y de poros más grandes. Aporta toques de coco y vainilla, entre otros.

El tiempo de tueste y la temperatura a la que se somete la madera en la construcción de las barricas le deja una impronta importante y depende de la personalidad de cada bodega utilizar un tipo u otro. En Torelló utilizamos mayoritariamente barricas con tostado ligero y ligero medio. Nuestro estilo nos lleva a hacer vinos donde el paso por madera aporte cuerpo y volumen al vino, pero sin tapar sus aromas florales y frutales primarios.

En nuestro vino blanco Crisalys – un 100% xarel·lo – parte del vino tiene una crianza en barrica de roble francés, durante 4/6 meses. En el caso del Gran Crisalys, de cupage xarel·lo y chardonnay, el xarel·lo cría en barrica de segundo y tercer año y la chardonnay, en barrica nueva, durante cuatro meses aproximadamente.

En el caso de nuestro Raimonda, al tratarse de un vino tinto con crianza, le damos más tiempo de envejecimiento en madera. Así conseguimos darle el cuerpo, textura y aromas que lo caracterizan. Después de pasar 18 meses en madera, este vino se enriquece con toques balsámicos y especiados, como el tabaco, el clavo o la vainilla.

Estos días estamos comprobando como va evolucionando la crianza de las diferentes variedades en las diferentes barricas y probando los matices que las maderas y el tiempo van otorgando a cada vino. Con las catas iremos seleccionando y eligiendo qué barricas nos gustan más y así conformaremos los cupages de los vinos que sacaremos al mercado en los próximos meses.

Tast de vins amb pas per diferents bótes

Aquests dies a Torelló estem fent assajos i tastos dels vins que tenim criant en barriques al celler. Un cop tenim els vins de la collita 2020, els traspassem a les bótes per a que hi facin la fermentació allà o per a que iniciïn el procés d’envelliment en bóta de fusta. A Torelló treballem amb diferents bótes, per mirar d’atorgar als vins diferents sabors,  aromes i envelliments. Cada fusta és diferent i així també ho serà l’empremta que aquesta deixa en el vi. Aquesta setmana l’equip d’enologia es reuneix a la sala de tastos, on es dedica a tastar prop d’una trentena de diferents vins amb pas per diferents bótes. A Torelló utilitzem, majoritàriament, de tres tipus:

 • Roure francès (Allier, Vosgues, centre de França i Bertranges). Criança delicada i subtil, a causa de la gran densitat de la fusta i a la finesa dels seus porus. És ideal per a criances llargues.
 • Barriques d’acàcia, aquesta fusta és molt porosa, més que la de roure americà i menys tànnica i aporta aromes cítriques al vi. Utilitzades només pel vi blanc (xarel·lo).
 • Roure americà, en el nostre cas, només en un petit percentatge. És més tànnic, però més aromàtic i de porus grans. Aporta tocs de coco i vainilla, entre d’altres.

El temps de torrat i la temperatura a la qual se sotmet la fusta en la construcció de les barriques li deixa una empremta important i depèn de la personalitat de cada celler utilitzar-ne un tipus o un altre. A Torelló utilitzem majoritàriament barriques amb torrat lleuger i lleuger mig. El nostre estil ens porta a fer vins on el pas per fusta aporti cos i volum al vi, però sense tapar les seves aromes florals i fruitals primàries.

El nostre vi blanc Crisalys, un 100% xarel·lo, part del vi té una criança en barrica de roure francés, durant quatre o sis mesos. En el cas del Gran Crisalys, de cupatge xarel·lo i chardonnay, el xarel·lo cria en barrica de segon i tercer any i la chardonnay, en barrica nova, durant quatre mesos, aproximadament.

En el cas del nostre Raimonda, al tractar-se d’un vi negre amb criança, li donem més temps d’envelliment en bóta. Així aconseguim donar-li el cos, textura i aromes que el caracteritzen. Després de passar 18 mesos en fusta, aquest vi s’enriqueix amb tocs balsàmics i especiats, com el tabac, el clau o la vainilla.

Aquests dies estem comprovant com va evolucionant la criança de les diferents varietats en les diverses bótes i provant els matisos que les fustes i el temps van atorgant a cada vi. Amb els tastos anirem seleccionant i triant quines barriques ens agraden més i així conformarem els cupatges dels vins que traurem al mercat en els pròxims mesos.

Wines with different barrels tasting

These days at Torelló we are doing tastings of the wines that we have aging in barrels in the winery. Once we have the 2020 vintage wines, we transfer them to the barrels to ferment there or to begin the aging process in wood. In Torelló we work with different kinds of barrels, to try to give the wines different aromas and aging. Each wood is different and so will the imprint it leaves on the wine. This week, the oenology team met in the tasting room, where they are dedicated to tasting about thirty wines that have passed through different barrels. At Torelló we use, mainly, three barrels types:

 • French oak (Allier, Vosgues, central France and Bertranges). Delicate and subtle aging, due to the great density of the wood and the fineness of its pores. It is ideal for long aging.
 • Acacia barrels, this wood is very porous, more than American oak and less tannic and provides citrus aromas to the wine. Used only for white wine (xarel·lo).
 • American oak, in our case, only in a small percentage. It is more tannic, but more aromatic and with larger pores. It adds touches of coconut and vanilla, among others.

The roasting time and the temperature to which the wood is subjected in the construction of the barrels leaves an important mark on it and it depends on the personality of each winery to use one type or another. In Torelló we mainly use light and medium toasted barrels. Our style leads us to make wines where the passage through wood adds body and volume to the wine, but without obscuring its primary floral and fruity aromas.

In Crisalys white wine – 100% xarel·lo – part of the wine is aged in French oak barrels for 4/6 months. In the case of Gran Crisalys, made from xarel·lo and chardonnay, the xarel·lo is aged in second and third year barrels and the chardonnay, in new barrels, for approximately four months.

In the case of Raimonda, as it is an aged red wine, we give it more time to age in wood. Thus, we manage to give it the body, texture and aromas that characterize it. After spending 18 months in wood, this wine is enriched with balsamic and spicy touches, such as tobacco, clove or vanilla.

These days we are checking how the aging of the different varieties is evolving in the different barrels and testing the nuances that the woods and time give each wine. With the tastings we will select and choose which barrels we like the most and thus we will design the cupages of the wines that we leave on the market in the coming months.

Puntuaciones Torelló en Vivir el Vino

Torelló putuaciones Vivir el Vino
Torelló espumosos y vinos guía Vivir el Vino

¡Vuelve el lunes de súper puntuaciones! Hoy de la mano de la guía Vivir el Vino, tras seleccionar y catar a ciegas cerca de 1.600 muestras.

 • Torelló 225, 2016: 96 puntos
 • Gran Torelló, 2013: 93 puntos
 • Tradicional Brut Nature: 2014: 93 puntos
 • Gran Crisalys, 2018: 92 puntos
 • Malvarel·lo, 2019: 90 puntos

Del mejor puntuado, nuestro Torelló 225, destacan «su alta intensidad, con notas de buena crianza y levaduras[…] En boca es atractivo, amplio en el paso y con gran estructura y potencia».

¡Muchas gracias y buen inicio de semana!

Torelló «Cata Vertical»

Estuches Cata Vertical: Torelló 225 y Torelló Finca Can Martí

Acaba de salir al mercado uno de los proyectos más especiales de Torelló. Se trata de los estuches “Cata Vertical”, en versión Torelló 225 y Finca Can Martí.

De nuestra enoteca particular hemos seleccionado las añadas más interesantes de dos de nuestros espumosos Corpinnat y hemos puesto un ejemplar en cada caja. De esta manera, en cada estuche de madera “Cata Vertical” se podrán catar las tres añadas diferentes del mismo vino espumoso, lo que permite ver cómo se expresa en la copa el paso del tiempo. Así, cada persona puede disfrutar de las particularidades que definen cada cosecha y sentir como ésta se refleja en el vino espumoso.

Este nuevo proyecto empieza con dos versiones, una dedicada al Torelló 225 – con las añadas 2010, 2012 y 2014 – y otra con tres añadas del Finca Can Martí – en su caso, con el 2012, 2013 y 2014 -.

Todos los estuches vienen acompañados de una pequeña presentación del proyecto y una descripción de las cosechas de los diferentes años, para que quienes los degustan puedan acompañarse de las explicaciones. ¿Cómo afectan los años cálidos a la cosecha? ¿Y las primaveras lluviosas? ¿Con qué maridan mejor?

Con estas catas verticales esperamos contentar a todos aquellos que disfrutan de los matices de los espumosos de larga crianza. Todo un viaje hacia los sentidos, los recuerdos y las sensaciones.

Acaba de sortir al mercat un dels projectes més especials de Torelló. Es tracta dels estoigs “Cata vertical” en versió Torelló 225 i Finca Can Martí.

De la nostra enoteca particular hem seleccionat les anyades més interessants dels nostres dos escumosos Corpinnat i hem posat un exemplar en cada caixa. D’aquesta manera, en cada estoig de fusta “Cata Vertical” es podran tastar les tres anyades diferents del mateix vi escumós, la qual cosa permet veure com s’expressa a la copa el pas del temps. Així, cada persona pot gaudir de les particularitats que defineixen cada collita i sentir com aquesta es reflecteix en el vi escumós.

Aquest nou projecte comença amb dues versions, una dedicada al Torelló 225 – amb les anyades 2010, 2012 i 2014 – i una altra amb tres anyades del Finca Can Martí – en el seu cas, amb el 2012, 2013 i 2014 -.

Tots els estoigs venen acompanyats d’una petita presentació del projecte i una descripció de les collites dels diferents anys, perquè e qui els degusta pugui acompanyar-se de les explicacions. Com afecten els anys càlids a la collita? I les primaveres plujoses? Amb que maridan millor?

Amb aquests tastos verticals esperem acontentar a tots aquells que gaudeixen dels matisos dels escumosos de llarga criança. Tot un viatge cap als sentits, els records i les sensacions.

Cata Vertical Torelló Finca Can Martí

One of the most special projects of Torelló has just been released. These are the vertical tasting cases (“Cata Vertical”), in Torelló 225 and Finca Can Martí versions.

From our private enotheque we selected the most interesting vintages of two of our Corpinnat sparkling wines and we selected a sample of each. In this way, in each «Vertical Tasting» wooden case, the three different vintages of the same sparkling wine can be tasted, which allows to see how the time is expressed in the glass. Thus, each person can enjoy the particularities that define each vintage and feel how it is reflected in the sparkling wine.

This new project begins with two versions, one dedicated to the Torelló 225 – with the 2010, 2012 and 2014 vintages – and another with three vintages from the Finca Can Martí – in its case, with the 2012, 2013 and 2014 -.

All the cases are accompanied by a short presentation of the project and a description of the harvests of the different years, so those who taste them can be accompanied by explanations. How do warm years affect the harvest? And the rainy springs? What do they pair best with?

With these vertical tastings we hope to satisfy all those who enjoy the nuances of long-aged sparkling wines. A whole journey towards the senses, memories and sensations.

El Torelló 225, 2012, mejor vino de la Guia de vins de Catalunya 2021

El Torelló 225 2012 ha sido escogido como “Mejor Vino” por la reconocida guía de vinos catalanes, después de haber catado, a ciegas, 1.359 vinos de 238 bodegas de toda Cataluña. Este espumoso Corpinnat también ha recibido dos destacados premios más, el de “Mejor espumoso” y el de “Mejor vino de cupaje tradicional”.

El premiado Torelló 225 2012 es un Corpinnat elaborado con las tres variedades históricas para los espumosos del Penedès: 43% xarel·lo, 34% macabeo y 23% parellada. Tiene una crianza mínima de 90 meses, sobre lías, y entre sus particularidades destaca el paso de su vino base por barrica, durante cuatro semanas, que le otorga complejidad y suaves aromas tostados. De color dorado y finas burbujas, resultado de una impecable integración del carbónico, el 225 se distingue por la su cremosidad y aromas de frutos secos y fruta madura.

La cosecha 2012 se caracterizó por una muy buena maduración de la uva y el perfecto estado sanitario de los frutos, debido en parte a la poca lluvia y al caluroso verano. A causa de la sequía, la producción se vio reducida entre un 15% y un 20%, pero se obtuvieron vinos de mucha calidad. Se consideró una añada histórica.

Los vinos espumosos de Torelló se elaboran con uva de las viñas de la Finca Can Martí, propiedad de la familia desde 1395 y que ocupa 135 hectáreas en Gelida, en el Alt Penedès. Torelló elabora vinos espumosos Corpinnat, vinos DO Penedès y aceite de oliva virgen extra.

El Torelló 225, 2012, millor vi de la Guia de vins de Catalunya 2021

El Torelló 225 2012 ha estat escollit com a “Millor Vi” per la reconeguda guia de vins catalans, després d’haver tastat, a cegues, 1.359 vins de 238 cellers de tota Catalunya. Aquest escumós Corpinnat també ha rebut dos destacats premis més, el de “Millor escumós” i el de “Millor vi de cupatge tradicional”.

El premiat Torelló 225 2012 és un Corpinnat elaborat amb les tres varietats històriques per als escumosos del Penedès: 43% xarel·lo, 34% macabeu i 23% parellada. Té una criança mínima de 90 mesos, sobre lies, i entre les seves particularitats destaca el pas del seu vi base per barrica, durant quatre setmanes, que li atorga complexitat i suaus aromes torrats. De color daurat i fines bombolles, resultat d’una impecable integració del carbònic, el 225 es distingeix per la seva cremositat i aromes de fruits secs i fruita madura.

La collita 2012 es va caracteritzar per la molt bona maduració del raïm i el perfecte estat sanitari dels fruits, degut en part a la poca pluja i al calorós estiu. A causa de la sequera la producció es va veure reduïda entre un 15% i un 20%, però es van obtenir vins de molta qualitat. Es va considerar una anyada històrica.

Els vins escumosos de Torelló s’elaboren amb raïm de les vinyes de la Finca Can Martí, propietat de la família des de 1395 i que ocupa 135 hectàrees a Gelida, a l’Alt Penedès. Torelló elabora vins escumosos Corpinnat, vins DO Penedès i oli d’oliva verge extra.