Anidación en caja-nido Torelló

Un nido de carbonero común dentro de la caja de Torelló
Caja del Torelló Collection anidada, con puesta de huevos de carbonero

La magia de la naturaleza hace que ocurran cosas tan bonitas como esta. La vida se abre camino en una caja de Torelló convertida en caja-nido para carboneros. Estos espabilados pajarillos habitan en gran parte de Europa y Asía y son muy comunes aquí en Catalunya.

En las fotos vemos como una hembra ha puesto los huevos en este nido construido por un amigo de Torelló, que utilizó la caja de madera de nuestro Collection y la colgó en el jardín de su casa, en Sanaüja (La Segarra). El carbonero común es un pájaro que mide unos 14 centímetros y tiene un amplio número de cantos, llegando a las 30 notas.

El carbonero es un ave sedentaria, que nidifica fácilmente en bosques, parques, incluso zonas ajardinadas de las ciudades y en nidos artificiales, como es el caso que mostramos. Suelen rellenar sus nidos con musgo, pelo, lana y plumas. En cada puesta, la hembra suele poner entre seis y ocho hueveos.

Según nos comenta Jordi, el creador de esta caja-nido,  en 15 días podríamos ver los primeros polluelos. ¡Esperamos que nazcan sanos y podamos verlos revolotear pronto!

Nidificació a caixa-niu Torelló

Un niu de mallarenga amb ous, a la caixa de fuesta de Torelló

La màgia de la naturalesa fa que ocorrin coses tan boniques com aquesta. La vida s’obre camí en una caixa de Torelló convertida en caixa-niu per a mallarengues. Aquests espavilats ocellets habiten en gran part d’Europa i Àsia i són molt comunes aquí a Catalunya.

A les fotos veiem com una femella ha post els ous en aquest niu construït per un amic de Torelló, que va utilitzar la caixa de fusta del nostre Collection i la va penjar al jardí de la seva casa, a Sanaüja (La Segarra). La mallarenga comuna és un ocell que mesura uns 14 centímetres i té un ampli nombre de cants, arribant fins a les 30 notes.

La mallarenga és un ocell sedentari, que nidifica fàcilment a boscos, parcs, fins i tot zones enjardinades de les ciutats i a nius artificials, com és el cas que mostrem. Solen emplenar els seus nius amb molsa, pèl, llana i plomes. En cada posta, la femella sol posar entre sis i vuit ous.

Segons ens comenta en Jordi, el creador d’aquesta caixa-niu, en 15 dies podríem veure els primers pollets. Esperem que neixin sans i puguem veure’ls voletejar aviat!

Nesting in a Torelló nest-box

Chickadee nest with eggs in a Torelló wooden case
Chickadee nest with eggs in a Torelló wooden case

The magic of nature makes beautiful things like this happen. Life makes its way into a Torelló box converted into a nesting box for chickadees. These clever little birds inhabit a large part of Europe and Asia and are very common here in Catalonia.

In the photos we can see how a female has laid her eggs in this nest built by a friend from Torelló, who used the wooden box from our Collection and hung it in the garden of his house, in Sanaüja (La Segarra). The great tit is a bird that measures about 14 centimetres and has a large number of songs, reaching up to 30 notes.

The great tit is a sedentary bird, which nests easily in woods, parks, even in city gardens and in artificial nests, as in the case shown here. They usually fill their nests with moss, hair, wool and feathers. Each time the female usually lays between six and eight eggs.

According to Jordi, the creator of this nest-box, we could see the first chicks in 15 days, and we hope they hatch healthy and we can see them fluttering around soon!

Puntuaciones Torelló en Vivir el Vino

Torelló putuaciones Vivir el Vino
Torelló espumosos y vinos guía Vivir el Vino

¡Vuelve el lunes de súper puntuaciones! Hoy de la mano de la guía Vivir el Vino, tras seleccionar y catar a ciegas cerca de 1.600 muestras.

  • Torelló 225, 2016: 96 puntos
  • Gran Torelló, 2013: 93 puntos
  • Tradicional Brut Nature: 2014: 93 puntos
  • Gran Crisalys, 2018: 92 puntos
  • Malvarel·lo, 2019: 90 puntos

Del mejor puntuado, nuestro Torelló 225, destacan «su alta intensidad, con notas de buena crianza y levaduras[…] En boca es atractivo, amplio en el paso y con gran estructura y potencia».

¡Muchas gracias y buen inicio de semana!

Verema 2020 a Torelló Viticultors

La verema núm. 68 des que vam elaborar la primera ampolla de vi escumós a Torelló va començar el dissabte 8 d’agost, amb les varietats muscat i pinot noir, va seguir amb les tradicionals macabeu, xarel·lo i parellada i resta de varietats de la Finca Can Martí i va finalitzar el 4 de setembre.

Aquest ha estat un any molt complicat i de molts reptes pels viticultors del Penedès, sobretot per a aquells que treballem l’ecològic. En paraules del Paco de la Rosa Torelló “A més de les desastroses conseqüències derivades de la pandèmia de la covid-19, la vinya de la zona s’ha vist greument afectada pel míldiu (malaltia produïda per fongs) d’una manera que no es recorda des de fa més de cent anys”. Les varietats més afectades pel míldiu han estat la parellada i la macabeu i les que menys, la muscat i la malvasia.

2020 ha estat un any molt plujós, de fet, entre octubre de 2019 i maig de 2020 es van recollir en la nostra finca un total de 746 litres per m². En canvi l’estiu ha estat molt sec, no va ploure ni un sol dia. Aquesta pluviometria tan alta a la primavera va afavorir la gran proliferació del míldiu. Com ja sabeu, a Torelló treballem principalment les tres varietats històriques pels escumosos Corpinnat del Penedès (macabeu, xarel·lo i parellada), amb el que un es pot fer una idea de fins a on poden arribar les afectacions. Però ja se sap, en aquest ofici tan volgut a la vegada que dur, el viticultor sempre està mirant al cel. Quan es treballa la viticultura ecològica, un depèn més que mai de la benevolència (o no) de la meteorologia. Els tractaments que tenim a l’abast són molt més limitats que a l’agricultura convencional. No es lluita contra les plagues amb productes químics a la vinya i, a més, es juga només amb tractaments preventius – sempre respectuosos amb l’entorn i que afavoreixen la biodiversitat de la finca –.

Aquest 2020 hem tingut menys quantitat de raïm, però de bona qualitat. Això ho aconseguim gràcies a la verema manual: primera selecció del que collim a la vinya i gràcies al fet que un cop el raïm arriba al celler, el passem per una taula de selecció, on tornem a fer una segon cribratge dels fruits, abans que el raïm passi a la premsa. D’aquesta manera volem destacar el gran esforç realitzat pels equips de viticultura i celler per a aconseguir la millor verema i alta qualitat dels vins en un any tan difícil com aquest.

Els vins DO Penedès resultants de la collita tenen un gran potencial aromàtic i molta concentración, a causa de l’estiu sec i calorós. Notes tropicals en els blancs de malvasia i chardonnay i colors molt vius i intensos en les varietats destinades a vi rosat. Hem elaborat molt poc vi base pels escumosos Corpinnat, a causa de la dificultat de l’anyada, però, en qualsevol cas, es distingeixen per una acidesa i grau alcohòlic molt equilibrats.

La vendimia 2020 en Torelló Viticultors

Paco de la Rosa Torelló en la viña

La vendimia nº 68 desde que elaboramos la primera botella de vino espumoso en Torelló, empezó el sábado 8 de agosto, con las variedades muscat y pinot noir, siguió con las tradicionales macabeo, xarel.lo y parellada y resto de uvas de la Finca Can Martí y finalizó el 4 de septiembre.

Este ha sido un año muy complicado y de muchos retos para los viticultores del Penedès, sobre todo para aquellos que trabajamos en ecológico. En palabras de Paco de la Rosa Torelló “Además de las desastrosas consecuencias derivadas de la pandemia de la covid-19, la viña de la zona se ha visto gravemente afectada por el mildiu (enfermedad producida por hongos) de una manera que no se recuerda desde hace más de cien años”. Las variedades más afectadas por el mildiu han sido la parellada y la macabeo y las que menos, la muscat y la malvasía.

2020 ha sido un año muy lluvioso, de hecho, entre octubre de 2019 y mayo de 2020 se recogieron en nuestra finca un total de 746 litros por m2, en cambio el verano ha sido muy seco, no llovió ni un solo día. Esta tan alta pluviometría en primavera favoreció la gran proliferación del mildiu.

Como ya sabéis, en Torelló trabajamos principalmente las tres variedades históricas para los espumosos Corpinnat del Penedès (macabeo, xarel·lo y parellada), con lo que uno se puede hacer una idea de hasta dónde pueden llegar las afectaciones. Pero ya se sabe, en este oficio tan querido a la par que duro, el viticultor siempre está mirando al cielo. Cuando uno trabaja la viticultura ecológica, depende más que nunca de la benevolencia (o no) de la meteorología. Los tratamientos que tenemos al alcance son mucho más limitados que en la agricultura convencional. No se lucha contra las plagas con productos químicos en la viña, y además se juega solo con tratamientos preventivos – siempre respetuosos con el entorno y que favorecen la biodiversidad de la finca –.

Este 2020 hemos tenido menos cantidad de uva, pero de buena calidad. Esto lo conseguimos gracias a la vendimia manual: primera selección de lo que cosechamos en la viña y gracias al hecho que una vez la uva llega a la bodega, lo pasamos por una mesa de selección, donde volvemos a hacer una segunda criba de los frutos, antes de que la uva pase a la prensa. De esta manera queremos destacar el gran esfuerzo realizado por los equipos de viticultura y bodega para conseguir la mejor vendimia y alta calidad de los vinos en un año tan difícil como este.

Los vinos DO Penedès resultantes de la cosecha tienen un gran potencial aromático y mucha concentración debido al verano seco y caluroso. Notas tropicales en los blancos de malvasía y chardonnay y colores muy vivos e intensos en las variedades destinadas a vino rosado. Hemos elaborado muy poco vino base para los espumosos Corpinnat, debido a la dificultad de la añada, pero, en cualquier caso, se distinguen por una acidez y grado alcohólico muy equilibrados.

The harvest 2020 at Torelló Viticultors

Taula de selecció

The harvest number 68 since we made the first bottle of sparkling wine in Torelló, began on Saturday August 8th, with the Muscat and Pinot Noir varieties, followed by the traditionals Macabeu, Xarel.lo and Parellada and other varieties from the Can Martí estate, and ended on September 4th.

This has been a very complicated year and one of many challenges for the Penedès wine growers, especially for those of us who work organic. In the words of Paco de la Rosa Torelló “In addition to the terrible consequences derived from the covid-19 pandemic, the vineyard in the area has been seriously affected by mildew (a disease caused by fungi) in a way that is not remembered for more than a hundred years ”. The varieties most affected by mildew have been Parellada and Macabeu, and those least affected have been Muscat and Malvasia.

2020 has been a very rainy year, in fact, between October 2019 and May 2020 a total of 746 litres per m2 were collected on our farm, instead the summer has been very dry, it did not rain a single day. This high rainfall in spring favoured the great proliferation of mildew.

As you know, in Torelló we mainly work with the three historical varieties for Corpinnat del Penedès sparkling wines (Macabeo, Xarel·lo and Parellada), with which one can get an idea of ​​how far the effects can go. But you know, in this profession so beloved as it is hard, the winegrower is always looking at the sky. When you work with organic viticulture, you depend more than ever on the benevolence (or not) of the weather. The treatments available to us are much more limited than in conventional agriculture. Pests are not fought with chemical products in the vineyard, and also only preventive treatments are used – always respectful of the environment and favouring the biodiversity of the farm -.

This 2020 we have had less grape quantity, but of good quality. We achieve this thanks to the manual harvest: first selection of what we harvest in the vineyard and thanks to the fact that once the grapes arrive at the winery, we pass them through a selection table, where we make a second sieve of the fruits , before the grapes go to the press. In this way, we want to highlight the great effort made by the viticulture and winery teams to achieve the best harvest and high quality wines in a year as difficult as this one.

The DO Penedès wines resulting from the harvest have a great aromatic potential and a lot of concentration due to the dry and hot summer. Tropical notes in the whites of Malvasia and Chardonnay and very vivid and intense colors in the varieties intended for rosé wine. We have produced very little base wine for Corpinnat sparkling wines, due to the difficulty of the vintage, but, in any case, they are distinguished by a very balanced acidity and alcoholic strength.

El Torelló Collection 2009, medalla d’or a Decanter

L’última creació de Torelló ha obtingut 96 punts en la recent edició del concurs internacional Decanter World Wine Awards. L’escumós, de més de deu anys de criança, va néixer com a homenatge al fundador de Torelló Viticultors, Francesc Torelló i està elaborat amb les tres varietats històriques pels escumosos del Penedès: xarel·lo, macabeu i parellada.

Aquest és un nou reconeixement per al nostre escumós Corpinnat, que des que va sortir al mercat fa poc més de vuit mesos, ja ha obtingut algunes de les màximes puntuacions de la casa. Aquest mateix any el Collection ha obtingut també 96 punts en la reconeguda Guia Peñín i Robert Parker li va atorgar 94 punts més.

Aquesta ha estat la 17a edició del què és considerat el concurs de vins de major renom internacional, cosa que queda patent tant pel nombre de mostres presentades – 16.511 – com pel nivell del seu jurat – 116 experts en vi del món, entre el que es trobaven 37 Masters of Wine i 9 Masters Sommelier. Els tastos es va realitzar a cegues i van durar gairebé un mes.

Nosaltres no podem estar més contents amb aquest reconeixement a un dels nostres vins que sentim com dels més especials.

La última creación de Torelló ha obtenido 96 puntos en la reciente edición del concurso internacional Decanter World Wine Awards. El espumoso, de más de diez años de crianza, nació como homenaje al fundador de Torelló Viticultors, Francesc Torelló y está elaborado con las tres variedades históricas para los espumosos del Penedès: xarel·lo, macabeo y parellada.

Este es un nuevo reconocimiento para nuestro espumoso Corpinnat, que desde que salió al mercado hace poco más de ocho meses, ya ha obtenido algunas de las máximas puntuaciones de la casa. Este mismo año el Collection ha obtenido otros 96 puntos en la reconocida Guía Peñín y Robert Parker le otorgó 94 puntos más.

Esta es la 17ª edición del que es considerado el concurso de vinos de mayor renombre internacional, algo que queda patente tanto por el número de muestras recibidas – 16.511 – como por el nivel de su jurado – 116 expertos en vino del mundo, entre lo que se encontraban 37 Masters of Wine y 9 Masters Sommelier. La cata se realizó a ciegas y duro casi un mes entero.

Nosotros no podemos estar más contentos con este reconocimiento a uno de nuestros vinos, que para nosotros es de lo más especial.

Torelló’s latest creation has obtained 96 points in the recent edition of the international Decanter World Wine Awards competition. The sparkling wine, aged for more than ten years, was born as a tribute to the founder of Torelló Viticultors, Francesc Torelló, and is made with the three historic varieties for sparkling wines from Penedès: xarel·lo, macabeu and parellada.

This is a new recognition for our Corpinnat sparkling, which since it went on the market just over eight months ago, has already obtained some of the highest marks of the house. This same year the Collection obtained another 96 points in the renowned Peñín Guide and Robert Parker awarded 94 points more.

This was the 17th edition of which is considered the most internationally renowned wine competition, something that is evident both by the number of samples received – 16,511 – and by the level of its jury – 116 world wine experts, among which there were 37 Masters of Wine and 9 Masters of Sommelier. The tasting was carried out blind and lasted almost a whole month.

We could not be happier with this recognition to one of our wines, which for us is also the most special.

Enoturismo para Sanitarios

El próximo sábado 5 de septiembre en Torelló realizaremos la primera jornada de Enoturismo para Sanitarios, para tod@s aquell@s profesionales que durante la pandemia del covid-19 han estado luchando y trabajando en primera línea -enfermer@s, médicos, farmacéutic@s, transportistas, etc.-

Estas sesiones son una manera más de agradecer el gran esfuerzo realizado por todos est@s profesionales.

Quienes quieran informarse sobre próximas jornadas, pueden hacerlo a través de nuestro email: maria@torello.es, o a través de la web de la plataforma Ocio Vital.

Enoturisme per a Sanitaris

El pròxim dissabte 5 de setembre a Torelló realitzarem la primera jornada d’Enoturisme per a Sanitaris, per a tots aquells professionals que durant la pandèmia de la covid-19 han estat lluitant i treballant en primera línia -infermers/es, metges/esses, farmacèutics/ques, transportistes, etc.-.

Aquestes sessions són una manera més d’agrair el gran esforç realitzat per tots/es aquests/es professionals.

Aquells que vulguin informar-se sobre pròximes jornades, poden fer-ho a través del nostre email: maria@torello.es, o a través de la web de la plataforma Ocio Vital.

Enotourism for Sanitarians

Next Saturday, September 5th, in Torelló we will hold the first day of Enotourism for Sanitarians, for all those professionals who have been fighting and working on the front line during the covid-19 pandemic – nurses, doctors, pharmacists, carriers, etc.-

These sessions are one more way to thank the great effort made by all these professionals.

Those who want to find out about upcoming events can do so through our email: maria@torello.es, or through the Ocio Vital website.