La vendimia/ The grape harvest at Torelló

La vendimia 2019 en Torelló Viticultors

La vendimia n.º 67, desde que elaboramos la primera botella de vino espumoso de Torelló, viene marcada por una muy buena calidad. “Sin duda, una de las mejores cosechas de los últimos años”, en palabras de  Paco de la Rosa y Torelló y Jaume Farreny, enólogos de la casa.

La vendimia se inició el sábado 17 de agosto, unos días más tarde que el año anterior, con las variedades más tempranas y finalizó el 20 de septiembre, con la parellada. ¡Más de un mes de vendimia! Todavía quedarán por cosechar unos cuántos kilos de xarel.lo y merlot, de vendimia tardía, utilizados para elaborar los vinos dulces naturales Vittios. Empezar más tarde favorece un grado de maduración y acidez de la uva, óptimos.

2019 ha sido, en general, un año seco, con dos olas de calor muy intensas en verano, y unas lluvias a finales de julio, agosto y a principios de septiembre, muy bien recibidas. De octubre de 2018 a septiembre de 2019 se recogieron 627 mm de lluvia.

La uva ecológica vendimiada (90 hectáreas) de las 11 variedades que cultivamos en nuestra finca Can Martí, ha tenido un estado sanitario perfecto y una cantidad similar a la del año pasado. La cosecha se hizo manual, en cajas de 25 kg o en pequeños remolques de 2.500kg, y el transporte a bodega y prensado fueron inmediatos.

Los vinos resultantes de la cosecha, para elaborar blancos, rosados y tinto DO Penedès, se caracterizan por ser afrutados y de intensidad aromática, y como vino base para Corpinnat, otorgan una muy buena acidez, que nos permitirá elaborar espumosos de larga crianza.

La verema 2019 a Torelló Viticultors

La verema nº 67, des que vam elaborar la primera ampolla de vi escumós a Torelló, ve marcada per una molt bona qualitat.  “Sens dubte, una de les millors collites dels últims anys”, en paraules d’en Paco de la Rosa i Torelló i d’en Jaume Farreny, enòlegs de la casa.

La verema es va iniciar el dissabte 17 d’agost, uns dies més tard que l’any anterior, amb les varietats més primerenques i va finalitzar el 20 de setembre, amb la parellada. Més d’un mes de verema! Encara quedaran per collir uns quants quilos de xarel.lo i merlot, de verema tardana, utilitzats per a elaborar els vins dolços naturals Vittios. Començar més tard afavoreix un grau de maduració i acidesa del raïm, òptims.

2019 ha estat un any en general sec, amb dues onades de calor molt intenses a l’estiu i unes pluges a finals de juliol, agost i a principis de setembre, molt ben rebudes. D’octubre de 2018 a setembre de 2019 es van recollir 627 mm de pluja.

El raïm ecològic veremat (90 hectàrees) de les 11 varietats que cultivem a la nostra finca Can Martí, ha tingut un estat sanitari perfecte i una quantitat similar a la de l’any passat. La collita es va fer manual, en caixes de 25 kg o en petits remolcs de 2.500kg, i el transport a romát i premsat, van ser immediats.

Els vins resultants de la collita, per a elaborar blancs, rosats i negre DO Penedès, es caracteritzen per ser afruitats i d’intensitat romática, i com a vi base per a Corpinnat, atorguen una molt bona acidesa, que ens permetrà elaborar escumosos de llarga criança.

The grape harvest at Torelló Viticulturists

The 67th grape harvest, since we created the first bottle of sparkling wine at Torelló, comes marked by very good quality. “Without doubt, one of the best harvests of the last few years”, in the words of Paco de la Rosa i Torelló and Jaume Farreny, the house oenologists.

The harvest started on Saturday, 17th August, a few days earlier than the previous year, with the earliest varieties, and finished on 20th September, with the Parellada grapes. Over a month of harvesting! There are still a few kilos of Xarel.lo and Merlot to be collected, late harvesters used to make the naturally sweet wines Vittios. Starting late favours a optimal degree of maturity and acidity in the grapes.

2019 has been a generally dry year, with two intense heatwaves in the summer and some very well received rain at the end of July, August and beginning of September. From October 2018 to September 2019 627mm of rain were recorded.

The ecological grapes harvested (90 hectares) of the 11 varieties that we cultivate on our Can Martí estate, have had perfect health and a similar quantity to that of last year. The harvest was manual, in 25kg boxes or in small trailers of 2.500kgs, and the transport to the cellar and the pressing were immediate.

The wines resulting from the harvest, to create DO Penedès whites, rosés and reds, are characterised by being fruity and intensely aromatic, and as base wines for Corpinnat, they present very good acidity which will allow us to make long-aged sparkling wines.

Nous empelts a la vinya

La vinya és un dels nostres béns més preuats. Mitjançant la tècnica de l’empelt d’ullet podem canviar la varietat del raïm, mantenint els ceps vius, sense haver de replantar o arrencar-los. L’empelt és un treball que requereix de molta cura i experiència, però en els últims anys a Torelló estem apostant per això, per a potenciar la nostra selecció clonal.

A finals de primavera vam empeltar malvasia de les nostres vinyes de “La vinyeta” a aquestes de la “Plana nova”. Ara després d’unes setmanes sembla que els empelts han agafat bé, els teixits de les dues plantes s’han unit perfectament i els ceps estan creixent. 

Ara deixarem que la natura segueixi el seu curs.Nuevos injertos en la viña

La viña es uno de nuestros bienes más preciados. Mediante la técnica del injerto de escudete podemos cambiar la variedad de la uva, manteniendo las cepas vivas, sin tener que replantar o arrancarlas. El injerto es un trabajo que requiere de mucho cuidado y experiencia, pero en los últimos años en Torelló estamos apostando por ello para potenciar nuestra selección clonal.

A finales de primavera injertamos malvasía de nuestras viñas de “La vinyeta” en éstas de la “Plana nova”. Ahora tras unas semanas parece que los injertos han cogido bien, los tejidos de las dos plantas se han unido perfectamente y las cepas están creciendo.

Ahora dejaremos que la naturaleza siga haciendo su curso.

Corpinnat

Como muchos ya sabéis, hace algo más de un año, cinco bodegas del Penedès fundamos la marca de espumosos de calidad Corpinnat. Ahora ya somos nueve y parte de nuestro día a día lo dedicamos a explicar qué es Corpinnat y qué valores y principios se mueven detrás.

Cuando parecía que lo complicado iba a ser explicar esto, nos sorprendió muy gratamente ver cómo la mayoría de gente lo asimiló y entendió rápidamente y además de una manera muy “natural”. Podría decirse que ya lo estaban esperando. ¿Lo mejor? ver el buen recibimiento que hemos tenido, el gran apoyo y el impulso que nos seguís dando. Aún así, sabemos que todavía queda mucho camino por recorrer. Ahora bien, qué pasa con el nombre, ¿de dónde sale Corpinnat?

Una palabra que a primera vista parece extraña, al dividirse cobra rápidamente todo su significado. COR (Corazón) – PINNAT (raíz etimológica del topónimo Penedès) – NAT (nacido); es decir: CORAZÓN – PENEDÈS – NACIDO, o dicho de otra manera “Nacido en el corazón del Penedès». Uno de nuestros principales valores, el origen, el vincular unos vinos espumosos a un terroir, a unas variedades, a unos compromisos, a una historia y a una cultura vitivinícola. Visto así, se entiende más fácilmente ¿no?

«La vinya i el vi del Penedès”

Avui tenim entre les nostres mans l’últim llibre del Santi Borrell “La vinya i el vi del Penedès”. L’escriptor, fill de Vilafranca, publica aquest estudi que recorre la història del comerç del vi i les activitats vinícoles del Penedès, des de mitjan s.XIX fins al dia d’avui. Borrell escriu sobre l’evolució de la viticultura, la reconversió dels comerciants a cellers elaboradors de vi i les empreses vitivinícoles del Penedès, entre altres. 

Ens detenim en aquest últim apartat, on l’autor ens dedica uns paràgrafs del seu treballat llibre. Com a document històric del Penedès, el text situa la història de la nostra casa, des que el nostre estimat avi, Francesc Torelló, va fundar les caves l’any 1951. Formant part d’una família de viticultors que es va iniciar allà per l’any 1395, sempre és una gran satisfacció veure com coneixedors del sector i de la nostra terra, ens concedeixen aquesta part d’actors en la història vinícola del nostre país, i més quan se’ns cita com a celler de “vins de qualitat”.

Avui volem recomanar-vos la lectura d’aquest llibre, per a tots aquells que vulgueu conèixer una mica més sobre l’evolució de la viticultura i la comercialització del vi al Penedès. Per a nosaltres, tot un honor formar part d’aquesta bonica història.