MÀXIMA VIGILÀNCIA A LA VINYA. MÁXIMA VIGILANCIA EN EL VIÑEDO

Des del moment de la floració a la primavera i la formació del fruit fins a les portes de l’estiu és un moment de màxima vigilància en la nostra finca Ca Martí. Diàriament es fa necessari que l’equip de viticultura controli el procés vegetatiu del cep i més quan el cultiu és ecològic. Des de 2016 la finca de Torelló està certificada com a ecològica pel CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica), les seves normes prohibeixen l’ús de productes i fertilitzants d’origen químic de síntesi i preveen la seva substitució per uns altres d’origen natural.
……………………………………………………………………………….

Desde el momento de la floración en primavera y la formación del fruto hasta las puertas del verano es un momento de máxima vigilancia en nuestra finca Can Martí. Diariamente se hace necesario que el equipo de viticultura controle el proceso vegetativo de la cepa y más cuando el cultivo es ecológico. Desde 2016 la finca de Torelló está certificada como ecológica por el CCPAE (Consell Català de la Producció Agraria Ecològica), sus normas prohíben el uso de productos y fertilizantes de origen químico de síntesis y preveen su sustitución por otros de origen natural.

UN TORELLÓ BRUT NATURE PER A CADA OCASIÓ. UN TORELLÓ BRUT NATURE PARA CADA OCASIÓN

Quatre formats de diferents capacitats del nostre Cava Torelló Brut Nature Gran Reserva, la de 0,37 cl (coneguda com a mitja ampolla), la de 75 cl (l’estàndard), la de 150 cl o Magnum (per als valents) i la de 300 cl o Jeroboam (per gaudir en grup). És el cava Torelló més clàssic, elaborat amb raïms Macabeo, Xarel.lo i Parellada de la nostra finca Ca Martí veremades a mà, més de 5 anys de criança i rotundament sec.
……………………………………………………………………………………….
Cuatro formatos de diferentes capacidades de nuestro Cava Torelló Brut Nature Gran Reserva, la de 0,37 cl (conocida como media botella), la de 75 cl (la estándar), la de 150 cl o Magnum (para los valientes) y la de 300 cl o Jeroboam (para disfrutar en grupo). Es el cava Torelló más clásico, elaborado con uvas Macabeo, Xarel.lo y Parellada de nuestra finca Can Martí vendimiadas a mano, más de 5 años de crianza y rotundamente seco.

La barraca de pedra seca de la nostra finca / La barraca de la piedra en seco de nuestra finca / The dry-stone hut on our estate


Al camí que comunica les dues masies de la nostra Finca Can Martí i a tocar de la vinya del Pota Gros, conservem en perfecte estat una barraca de pedra seca que data de mitjans del segle XIX. Al llarg de la història, moltes generacions han extret pedres dels camps de cultiu que n’impedien la llaurada i el correcte creixement de les llavors o plantes. Són aquestes pedres, fonamentalment calcàries, les que han servit per construir barraques, marges i murs.

Les barraques de vinya les utilitzaven els pagesos per guardar els estris, com a lloc de descans i per protegir-se de la pluja, quan les vinyes eren lluny del nucli on vivien.

La tècnica de construcció de la barraca, d’aproximació de filades, probablement sigui molt antiga. Consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l’interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s’hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals. La barraca també constitueix ecosistema per a moltes espècies animals (insectes i invertebrats, amfibis,rèptils i petits mamífers, aus que hi nidifiquen) i vegetals (falgueres, líquens i molses).

—————————————————————————————–

En el camino que comunica las dos masias de nuestra Finca Can Martí y junto a la viña del Pota Gros, conservamos en perfecto estado una barraca de piedra en seco que data de mediados del siglo XIX. A lo largo de la historia, muchas generaciones han extraído piedras de los campos de cultivo que impedían labrar o el correcto crecimiento de las semillas o plantas. Son estas piedras, fundamentalmente calcáreas, las que han servido para construir barracas, márgenes o muros.

La barracas de viña las utilizaban los agricultores para guardar las herramientas, como lugar de descanso y para protegerse de la lluvia, cuando la viña estaba lejos del núcleo donde vivía.

La técnica de construcción de la barraca, la aproximación de filas, probablemente sea muy antigua. Consiste en ir sobreponiendo las piedras horizontalmente sin pulir, aplanadas, bien emparejadas entre si y con una ligera pendiente. La fila superior se decanta hacia el interior, formando anillas de piedra de radio creciente hasta la cúpula que se cierra con una o varias losas. A veces también se pone una capa de arcilla o fijadores vegetales. La barraca también es el hogar de insectos, anfibios, reptiles, pequeños mamíferos y algunas aves y además de helechos, líquenes y musgos.
Fuente: www.catpaisatge.net
——————————————————————————————–
The dry-stone hut on our estate

On the path that communicates the two country houses on our Can Martí estate, next to the Pota Gros (Big Foot) vine, we conserve in perfect condition a dry-stone hut that dates from the middle of the XIX century. Throughout history, many generations have taken stones from the fields that prevented work, or the proper growth of seeds or plants. These are the stones, mostly limestone, that have been used to build huts, borders or walls.

The vineyard huts were used by the farmers to keep their tools, as a place to rest and to protect them from the rain when the vineyard was far from the place where they lived.

The hut’s construction technique, the alignment of the layers, is probably very ancient. It consists of piling the stones horizontally without cleaning them, flat, well-evened out with each other and with a slight inclination. The top layer leans toward the interior, forming rings of stones of a decreasing radius up to a dome which is closed with one or various slabs. Sometimes they also put a layer of clay or vegetable pinning. The hut is also home to insects, amphibians, reptiles, small mammals and some birds, as well as ferns, lichen and moss.
Source: www.catpaisatge.net