TORELLÓ & EL CAVA DE PARAJE CALIFICADO

GRAN TORELLÓ Y TORELLÓ 225, nuestros Cavas de Paraje Calificados

Nace una nueva categoría del Cava «El Cava de Paraje Calificado» con el objetivo de convertirse en la cúspide de la pirámide de calidad de los vinos Espumosos a nivel mundial y culminar con el proceso de reconocimiento global de la excelencia de los Cavas Premium.

Desde Torelló celebramos el nacimiento de esta nueva categoría que contribuirá indudablemente a prestigiar Cava como los nuestros que desde hace tiempo vienen cumpliendo con todos los requisitos

  • Viña con antigüedad superior a 10 años
  • Área menor calificada
  • Rendimiento por hectárea: máx. 8.000kg.
  • Vendimia manual
  • Vinificado en la propiedad
  • Calificación del vino base
  • Crianza mínima en botella de 36 meses
  • Cava de añada
  • Trazabilidad integral desde el viñedo hasta su comercialización

http://www.decanter.com/wine-news/first-cava-grand-cru-sites-chosen-372692/#StBTD0c8oZMvj8DV.99

 

LA FAUNA I LA FLORA A LA FINCA CAN MARTI

En els mesos d’abril, maig i juny d’enguany hem fet un estudi de la biodiversitat de la nostra finca de Can Martí realitzat per un biòleg ambiental  per tal d’avaluar la riquesa i diversitat d’espècies, tant d’animals com vegetals, i descriure’n les més abundants segons l’hàbitat en que viuen. La observació que s’ha fet de determinades espècies d’interès ambiental o poblacions molt elevades d’algunes d’elles ens indiquen les bones pràctiques agrícoles que s’utilitzen en el cultiu de la vinya a la Finca Can Martí, sent això essencial per l’equilibri de l’ecosistema de la pròpia finca  i, en conseqüència, del Penedès. Torelló fa més de 20 anys que duu a terme pràctiques respectuoses amb el medi ambient a les 135 ha de la finca de Can Martí i al 2016 aconsegueix la certificació ecològica del CCPAE.

La biodiversitat que podem trobar a Can Martí és molt abundant si tenim en compte únicament l’extensió del total de la finca i les seves àrees del perímetre. Això és degut a la gran variabilitat d’hàbitats que hi trobem  com pot ser les zones de vinya i els seus marges, els boscos de pi blanc i alzina  o les zones de matollar de ginesta i altres arbustos. La presència de cursos fluvials com torrents o el propi riu Anoia fan que la riquesa d’espècies animals en aquesta zona del Penedès sigui molt més elevada que qualsevol altre zona sense aquestes característiques de paisatge.

El mostreig i censos de la vegetació i la fauna s’ha anat realitzant en horari de matí, tarda i nocturn, i utilitzant diferents metodologies segons el grup.

VEGETACIÓ

Pel que fa a la vegetació s’ha fet un inventari de les diferents espècies vegetals més abundants identificades en els diferents hàbitats que conformen la finca. Hi són presents més de 50, entre elles ,el cep, l’olivera, el pi, el roure, l’alzina, el pollancre, el salze, l’àlber, esbarzers, cua de cavall, heura, ginesta, fonoll, xicoria,orenga o farigola.

FAUNA

Pel que fa a la fauna s’han hagut d’utilitzar diferents metodologies segons els grups taxonòmics:

-El grup més abundant pel què fa a espècies diferents és el de les aus. El fet de determinar i identificar les diferents aus que habiten a la finca en els mesos on les fulles dels arbres i arbustos són molt abundants i frondoses, ha dificultat l’observació directe i gran part dels reconeixements han hagut de realitzar-se a través del seu cant o reclam.

La presència de poblacions estables d’ocells en terrenys agrícoles és de vital importància gràcies al paper que hi juguen com a bioindicadors de l’estat ambiental , com també el de controladors de plagues de forma natural. D’aquesta manera contribueix a la no aplicació de productes de síntesi química per eliminar-les. S’han identificat més de 30 espècies, entre elles, el tord, el gaig, el pardal, l’aligot, la cadernera, el pinsà, el bernat pescaire , l’oreneta, el puput, la garsa, l’ànec  o la perdiu roja.

-Un dels pilars fonamentals de l’ecosistema d’un territori ve donat pels mamífers. Per aquest motiu s’ha intentat fer-ne un estudi més curós malgrat el seu caràcter amagadís. El fet de que gran part de les espècies de mamífers siguin nocturns ha sigut necessari d’instal·lació d’una càmera de fototrampeig a diferents punts estratègics de la finca com ara les ribes del riu Anoia, passos naturals d’animals i torrents per enregistrar-los i saber-ne el seu comportament i els seus hàbits a arreu de la finca. Altres metodologies d’identificació han sigut a través d’excrements i petjades. S’han identificat 9 espècies: la guineu, el senglar, la fagina, la geneta, el toixó, el conill, l’esquirol, el ratolí de bosc i el ratpenat.

-El fet que la finca tingui una font d’aigua tant important com el riu Anoia i altres torrents d’aigua intermitent, esdevé que les poblacions d’amfibis sigui força nombroses al voltant d’aquestes, ja que constitueix així un hàbitat excepcional per la supervivència d’aquestes espècies. Els amfibis, són animals que necessiten humitat per viure, ja que si no la tinguessin la seva pell es dessecaria.

Per altra banda, les barraques i marges de pedra seca fan una funció importantíssima a l’ecosistema de la zona; la de proporcionar refugi i hàbitat a gran part dels rèptils que podem trobar al Penedès.

La gran majoria de registres obtinguts durant els censos d’aquest grup d’animals han estat durant els dies més calorosos. Aquest fet és degut a que al tractar-se  d’animals de sang freda, la seva vida està estretament lligada a aquestes condicions.

Les dades obtingudes són anotacions d’avistaments espontanis o evidències de presència d’espècies com rastres o postes d’ous .S’ha identificat el dragó, el llangardaix comú, la sargantana ibèrica, la tortuga de rierol, la serp d’aigua, la salamandra, la granota roja, el tòtil i la serp de collaret.

-Cal esmentar que el bosc és hàbitat de molts artròpodes, com ara insectes i aràcnids, que al mateix temps serveixen d’aliment a la gran majoria de la fauna que hi habita. Amb la pujada de les temperatures un grup dels insectes que podem trobar en el seu màxim esplendor són el dels lepidòpters, o com les coneixem nosaltres, les papallones. Durant els censos que s’han anat realitzant s’han pogut observar al voltant de 30 espècies diferents de papallones per tota la Finca Can Martí, sobretot als marges de vinya ja que és on podem trobar més varietat de plantes amb flor, font d’aliment d’aquests artròpodes.

 

 

 

LA FAUNA Y LA FLORA EN LA FINCA CAN MARTÍ

En los meses de abril, mayo y junio de este año hemos hecho un estudio de la biodiversidad en nuestra finca Can Martí que ha realizado un biólogo ambiental para evaluar la riqueza y diversidad de especies, tanto animales como vegetales, y describir las más abundantes según el hábitat en que viven. La observación que se ha hecho de determinadas especies de interés ambiental o  de poblaciones muy elevadas de algunas de ellas nos indican las buenas prácticas que se utilizan en el cultivo de la viña en la finca Can Martí, lo cual es esencial para el equilibrio del ecosistema de la propia finca y, en consecuencia, del Penedés. Torelló hace más de 20 años que lleva a cabo prácticas respetuosas con el medio ambiente en las 135 hectáreas de la finca Can Martí y en 2016 consigue la certificación ecológica del CCPAE.

La biodiversidad que podemos encontrar en la Finca Can Martí es muy abundante si tenemos en cuenta únicamente la extensión total de la finca y perímetro. Esto es debido a la gran variedad de hábitats que encontramos como pueden ser las zonas de viña y sus márgenes, los bosques de pino blanco y encina o las zonas de matorral de retama y otros arbustos. La presencia de cursos fluviales como torrentes y el propio rio Anoia hacen que la riqueza de especies animales en esta zona del Penedés sea mucho más elevada que en cualquier otra zona sin estas características de paisaje.

El muestreo y los censos de la vegetación y la fauna se han ido realizando en horarios de mañana, tarde y noche, utilizando diferentes metodologías según el grupo.

VEGETACIÓN

En lo que se refiere a la vegetación se ha hecho un inventario de las diferentes especies localizadas e identificadas en los distintos hábitats que conforman la finca. Están presentes más de 50, entre ellas, la cepa, el olivo, el pino, el roble, la encina, el chopo, el sauce, el álamo, las zarzas, la cola de caballo, la hiedra, la retama, el hinojo, la achicoria, el orégano o el tomillo.

 

 

FAUNA

En lo referente a la fauna se han tenido que utilizar diferentes metodologías según los grupos taxonómicos.

-Las aves es el grupo más importante por lo que se refiere a diversidad de especies. En los meses en los que las hojas de los árboles y arbustos son más abundantes y frondosos, se dificulta la observación directa y gran parte de las identificaciones se ha hecho a través de su canto o reclamo. La presencia de poblaciones estables de pájaros en terrenos agrícolas es de vital importancia gracias al papel que juegan como bioindicadores del estado ambiental, así como el de controladores de plagas de forma natural, de esta manera contribuyen a la no aplicación de productos de síntesis para eliminarlas.

Se han identificado más de 30 especies, entre ellas, el tordo, el arrendajo, el gorrión, el ratonero, el jilguero, el pinzón, la garza real, la golondrina, la abubilla, la garza, el pato o la perdiz.

.  El grupo de mamíferos es posiblemente el más difícil de estudiar debido a su comportamiento y carácter escondidizo y es uno de los pilares del ecosistema de un territorio. Muchos de los mamíferos son nocturnos y, por este motivo, se dificulta su observación directa. Gran parte de las observaciones que se han registrado ha sido gracias a la colocación de una cámara de fototrampa en diferentes puntos estratégicos de la finca como son las orillas del río Anoia, pasos naturales de animales y torrentes. Otras metodologías de identificación se han practicado a través de excrementos y huellas. Se han identificado 9 especies, la zorra, el jabalí, la fagina, la jineta, el tejón, el conejo, la ardilla, el ratón de bosque y el murciélago.

 

.  Reptiles y anfibios. Los reptiles son animales que acostumbramos a ver durante el día y cuando hace sol. Su vida está estrechamente ligada a estas condiciones calurosas, ya que se trata de animales de sangre fría. En días fríos la única manera de observarlos es encontrar su guarida o escondrijo. Por este motivo la gran mayoría de datos obtenidos en este estudio lo han sido  durante días calurosos.

Si nos centramos en los anfibios, son animales que para vivir necesitan humedad ya que si no la tienen su piel se secaría. Se trata de un grupo bastante numeroso en la finca gracias al curso continuo de agua, que nos atraviesa la finca, el río Anoia y la red de diferentes torrentes perennes, constituyendo así un hábitat excepcional para la supervivencia de estas especies.

Los datos obtenidos son anotaciones de vistazos espontáneos o evidencias de presencia de especies, como rastros o puestas de huevos. Se ha identificado el dragón, el lagarto común, la lagartija ibérica, la tortuga de arroyo, la serpiente de agua, la salamandra, la rana roja, el sapo y la serpiente de collar.

 

.  Cabe mencionar que el bosque es hábitat de muchos artrópodos, como por ejemplo insectos y arácnidos, que, al mismo tiempo, sirven de alimento a la gran mayoría de la fauna que allí habita. Con la subida de las temperaturas un grupo de insectos que podemos encontrar en su máximo momento de esplendor son los lepidópteros, o como las conocemos, las mariposas. En los censos que se han ido realizando se han podido observar más de 30 especies diferentes de mariposas por toda la Finca Can Martí, sobre todo en los márgenes de viña ya que es donde podemos encontrar más variedad de plantas con flor, fuente de alimento de estos artrópodos.

«VINYES DE CAN MARTÍ» EL NUEVO CAVA DE PARAJE CALIFICADO DE TORELLÓ / QUALIFIED SINGLE-ESTATE CAVA

Ahir, en el transcurs de la gala dels Premis Excel·lència de la DO Cava, Isabel García Tejerina, Ministra d’Agricultura, va anunciar l’aprovació dels primers 12 paratges que conformaran la nova categoria del Cava de Paratge Qualificat.

Un d’ells és el nostre, «Vinyes de Ca Martí» que és una part de la nostra finca de 135 ha. Aquesta nova categoria és la cúspide de qualitat en la DO, i per primera vegada es podrà certificar de manera oficial que un Cava prové d’un paratge determinat i singular.

——————————————————————————————————————–

Ayer, en el transcurso de la gala de los Premios Excelencia de la DO Cava, Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura, anunció la aprobación de los primeros 12 parajes que conformarán la nueva categoría del Cava de Paraje Calificado.

Uno de ellos es el nuestro, «Vinyes de Can Martí» que es una parte de nuestra finca de 135 ha. Esta nueva categoría es la cúspide de calidad en la DO, y por primera vez se podrá certificar de manera oficial que un Cava proviene de un paraje determinado y singular.

——————————————————————————————————————–

Yesterday during the DO Cava awards of Excellence Gala, Isabel García Tejerina, Minister of Agriculture, announced the approval of the first 12 “parajes” (estates) that will constitute the new “Cava de paraje calificado” category (qualified single-estate cava).

One of these  our “Vinyes de Can Martí” vineyard which is part of our 135 hectare estate. This new category represents the highest quality in the DO and for the very first time it will be possible to certify in an official manner that a Cava comes from a specific and single vineyard.