Torelló en Expansión

¡Torelló en Expansión! El conocido diario económico entrevistó, en contraportada, a Paco de la Rosa Torelló, coprietario y enólogo de las bodegas.

Estamos muy contentos por la entrevista en este gran medio.

Torelló a Expansión! El conegut diari econòmic va entrevistar, en contraportada, a Paco de la Rosa Torelló, copropietari i enòleg del celler.

Estem molt contents per l’entrevista en aquest gran mitjà.

Torelló in Expansión! The well-known economic Spanish newspaper interviewed, on the back cover, Paco de la Rosa Torelló, co-owner and winemaker of the winery.

We are very happy for the interview in this great media.

Certificación Bureau Veritas

Un año más Torelló conseguimos la certificación de Bureau Veritas por nuestro cumplimiento como bodega con los compromisos y estricta reglamentación de Corpinnat.

Desde enero de 2019 Torelló asumió su pertenencia a esta marca colectiva de vinos espumosos de calidad del Penedès y desde entonces seguimos trabajando para mantener y mejorar día a día la calidad e imagen de nuestros espumosos y los de nuestros compañeros de Corpinnat. Porque sentimos que éste no es un trabajo individual, sino en equipo.

Son tiempos en los que mantener unos estándares de calidad es difícil, pero igualmente importante. Con Corpinnat se sentaron las bases de lo que hoy día es la reglamentación más estricta del mundo, en cuanto a elaboración de espumosos se refiere. La inspección y evaluación de la reconocida Bureau Veritas, certifica hoy el compromiso de nuestra bodega con las buenas prácticas y la buena gestión:

Nuestros viñedos son ecológicos (inscritos en el CCPAE). Realizamos la vendimia de forma manual. Viñedos propios – en nuestra finca Can Martí, mayoritariamente de las variedades tradicionales del Penedès – y ubicados dentro de la zona delimitada de Corpinnat, en Gelida, Alt Penedès. Totalidad del vino espumoso elaborado en nuestra bodega, de principio a fin: vinificación, elaboración, embotellado y etiquetado. Entre otras.

En Torelló nos comprometimos con un paisaje, unas tierras, una historia, unas variedades y unas maneras de hacer. Y hoy este certificado prueba que seguimos cumpliendo con nuestro compromiso.

Un any més Torelló aconseguim la certificació de Bureau Veritas, pel nostre compliment com a celler amb els compromisos i estricta reglamentació de Corpinnat.

Des de gener de 2019 Torelló va assumir la seva pertinença a aquesta marca col·lectiva de vins espumosos de qualitat del Penedès i des de llavors continuem treballant per a mantenir i millorar dia a dia la qualitat i imatge dels nostres escumosos i els dels nostres companys de Corpinnat. Perquè sentim que aquest no és un treball individual, sinó en equip.

Són temps en els quals mantenir uns estàndards de qualitat és difícil, però igualment important. Amb Corpinnat es van establir les bases del que avui dia és la reglamentació més estricta del món, quant a elaboració d’escumosos es refereix. La inspecció i avaluació de la reconeguda Bureau Veritas, certifica avui el compromís del nostre celler amb les bones pràctiques i la bona gestió:

Les nostres vinyes són ecològiques (inscrites al CCPAE). Realitzem la verema de manera manual. Vinyes pròpies – en la nostra finca Can Martí, majoritàriament de les varietats tradicionals del Penedès – i situades dins de la zona delimitada de Corpinnat – a Gelida, Alt Penedès-. Totalitat del vi escumós elaborat en el nostre celler, de principi a fi: vinificació, elaboració, embotellat i etiquetatge. Entre altres.

A Torelló ens vam comprometre amb un paisatge, unes terres, una història, unes varietats i unes maneres de fer. I avui aquest certificat prova que continuem complint amb el nostre compromís.

One more year, Torelló obtained the Bureau Veritas’ certification, for our compliance as a winery with the commitments and strict regulations of Corpinnat.

From January 2019 Torelló assumed its membership in this collective brand of quality sparkling wines from Penedès, and since then we have continued working to maintain and improve the quality and image of our sparkling wines and those of our Corpinnat colleagues. Because we feel that this is not an individual job, but a team one.

These are times when maintaining quality standards is difficult, but important as well. With Corpinnat, the foundations were laid for what is now the strictest regulations in the world of the  sparkling wines. The inspection and evaluation of the renowned Bureau Veritas, today certifies the commitment of our winery with the good practices and good management:

Our vineyards are organic (CCPAE registered). We carry out the harvest manually. Own vineyards – in our Can Martí estate, mostly of the traditional varieties of Penedès – and located within the delimited area of Corpinnat – in Gelida, Alt Penedès-. All the sparkling wine is produced in our winery, from start to finish: vinification, elaboration, bottling and labeling. Among others.

In Torelló we committed ourselves to a landscape, terroirs, a history, few varieties and to some ways of doing. Today this certificate proves that we continue fulfilling our commitment.

Tècniques de confusió sexual / Sexual confussion techniques

La confusió sexual és una tècnica biològica per al control de plagues, en el nostre cas, concretament per al cuc del raïm (Lobesia botrana). Són eines modernes i totalment respectuoses amb el medi ambient i amb la viticultura. A través d’aquests difusors, es crea un núvol de feromones femenines, que provoquen la desorientació dels mascles, impedint el seu aparellament amb les femelles, evitant així la còpula i la posterior posada d’ous.

El raïm és un fruit d’allò més apetible, tant per a nosaltres com per a altres insectes i animals, per això és vital cuidar i protegir la vinya, per a mantenir els seus fruits en perfecte estat. I pensem que sempre serà millor confondre’ls a haver d’acabar amb ells amb altres productes químics poc saludables. Per als cellers de viticultura ecològica, com és el nostre cas, és molt important compaginar tècniques que protegeixin les vinyes amb la cura a les altres formes de biodiversitat, per això des de fa més de 20 anys duem a terme pràctiques que són respectuoses amb el medi ambient.

Al final tot es tracta de cuidar-nos: el que respira la planta, ho respirarem o beurem també nosaltres. Necessitem de la vinya i hem de respectar els seus cicles naturals, així si cuidem la naturalesa, ella cuidarà de nosaltres.

La confusión sexual es una técnica biológica para el control de plagas, en nuestro caso,  concretamente para la Polilla del racimo (Lobesia botrana). Son herramientas modernas y totalmente respetuosas con el medio ambiente y con la viticultura. A través de estos difusores, se crea una nube de feromonas femeninas, que provocan la desorientación de los machos, impidiendo su apareamiento con las hembras, evitando así la cópula y la posterior puesta de huevos.

La uva es un fruto de lo más apetecible, tanto para nosotros como para otros insectos y animales, por ello es vital cuidar y proteger la viña, para mantener sus frutos en perfecto estado. Y pensamos que siempre será mejor confundirlos a tener que acabar con ellos con otros productos químicos poco saludables. Para las bodegas de viticultura ecológica, como es nuestro caso, es muy importante compaginar técnicas que protejan las viñas con el cuidado a las demás formas de biodiversidad, por eso desde hace más de 20 años llevamos a cabo prácticas que son respetuosas con el medio ambiente.

Al final todo se trata de cuidarnos: lo que respira la planta, lo respiraremos o beberemos también nosotros. Necesitamos de la viña y debemos respetar sus ciclos naturales, así si cuidamos la naturaleza, ella cuidará de nosotros.

Sexual confusion is a biological technique for pest control, in our case for the European grapevine moth (Lobesia botrana). They are modern tools, totally respectful with the environment and with viticulture. Through these diffusers, a cloud of female pheromones is created, which causes disorientation of the males, preventing their mating with the females, thus avoiding copulation and the subsequent laying of eggs.

The grape is a very appetizing fruit, both for us and for other insects and animals, so it is vital to care and protect vineyards, for keeping the fruits in perfect conditions. We think that always will be better to confuse than to have to exterminate, with other unhealthy chemicals. For organic viticulture wineries, as is our case, it is very important to combine techniques that protect vines with the care to other forms of biodiversity, that’s why for more than 20 years we have been carrying out practices that are respectful with the environment .

In the end, it’s all about taking care of ourselves: what the plant breathes, we will breathe or drink too. We need the vineyard and we must respect its natural cycles, so if we take care of nature, it will take care of us.