Selección masal de variedades para futuras plantaciones

El equipo de viña, cortando los sarmientos

Aunque no lo parezca, el trabajo en la viña tampoco para durante el invierno. Estos días estamos preparando nuevos injertos, eligiendo las variedades de mejor calidad de nuestra finca. Los próximos años plantaremos nuevas parcelas con selecciones masales de nuestras propias variedades.

Después de que la plaga de la filoxera acabara con la viña de medio mundo, a finales del siglo XIX, en Europa se optó por injertar la variedad europea “Vitis vinifera”, en el pie de la cepa americana (portainjerto), para evitar que volviera a afectarse por nuevas plagas del nocivo insecto. De los más habituales en la zona del Penedès encontramos el pie Richter 110, SO-4 y o el 41-B, entre otros. La selección se realiza en función de una analítica previa del suelo y de las características de la parcela. Además, con los injertos damos más calidad a la futura uva por la adecuación al suelo y la afinidad con la variedad.

Para la multiplicación de la variedad se cogen sarmientos de la variedad a plantar el año siguiente y se llevan a un vivero, donde harán el injerto de taller. De los sarmientos seleccionados escogeremos los más sanos y con mejor estado sanitario. En otras ocasiones esta práctica también la llevamos a cabo de otro modo: plantamos la planta americana y sobre el terreno lo injertamos el año siguiente.

Las selecciones de sarmientos se llevan a cabo con la finalidad de plantar nuevas parcelas en la finca, variedades de viña propia que nos han dado muy buenos resultados y buena calidad. En las fotos vemos parte del proceso, con la variedad malvasía, en la finca Can Martí.

Selecció massal de varietats per a futures plantacions

Sarments tallats als peus de la vinya

Encara que no ho sembli, la feina a la vinya tampoc para durant l’hivern. Aquests dies estem preparant nous empelts, triant les varietats de millor qualitat de la nostra finca. Els propers anys plantarem noves parcel·les amb seleccions massals de les nostres pròpies varietats.

Després que la plaga de la fil·loxera acabés amb la vinya de mig món a finals del segle XIX, a Europa es va optar per empeltar la varietat europea “Vitis vinifera”, al peu del cep americà (porta-empelt), per a evitar que tornés a afectar-se per noves plagues del nociu insecte. Dels més habituals a la zona del Penedès trobem el peu Richter 110, SO-4 i o el 41-B, entre d’altres. La selecció es realitza en funció d’una analítica prèvia del sòl i de les característiques de la parcel·la. A més, amb els empelts donem més qualitat al futur raïm per l’adequació al sòl i l’afinitat amb la varietat.

Per a la multiplicació de la varietat s’agafen vergues de la varietat a plantar l’any següent i es porten a un viver, on faran l’empelt de taller. De les vergues seleccionades, farem una tria per escollir les més sanes i amb millor estat sanitari. En altres ocasions aquesta pràctica també la portem a terme d’una altra manera: plantem la planta americana i sobre el terreny l’empeltem l’any següent.

Les seleccions de varietats les fem perquè volem plantar a noves parcel·les de la finca, varietats de vinya pròpia que ens han donat molt bons resultats i bona qualitat. A les fotos veiem part del procés, amb la varietat malvasia, a la finca Can Martí.

Massal selection of varieties for future plantings

Cutting the vine shoots

Although it may not seem like it, work in the vineyard does not stop during the winter. These days we are preparing new grafts, choosing the best quality varieties from our estate. In the coming years we will plant new plots with mass selections of our own varieties.

After the phylloxera plague wiped out half the world’s vineyards at the end of the 19th century, Europe opted to graft the European variety «Vitis vinifera» onto the American stock (rootstock), to prevent it from being affected by new plagues of the noxious insect. The most common in the Penedès area are the Richter 110, SO-4 and 41-B rootstock, among others. The selection is made according to a previous analysis of the soil and the characteristics of the plot. Moreover, with grafts we give more quality to the future grape because of the adaptation to the soil and the affinity with the variety.

To multiply the variety, shoots of the variety to be planted the following year are taken to a nursery, where the grafts are made in. From the shoots chosen, we select the healthiest ones. On other occasions we also carry out this practice in another way: we plant the American plant and graft it on the ground, the following year.

We make vine shoot selections because we want to plant our own vine varieties that have given us very good results and good quality in new plots on the estate. The photos show part of the process, with the Malvasia variety, on the Can Martí estate.

Tècniques de confusió sexual / Sexual confussion techniques

La confusió sexual és una tècnica biològica per al control de plagues, en el nostre cas, concretament per al cuc del raïm (Lobesia botrana). Són eines modernes i totalment respectuoses amb el medi ambient i amb la viticultura. A través d’aquests difusors, es crea un núvol de feromones femenines, que provoquen la desorientació dels mascles, impedint el seu aparellament amb les femelles, evitant així la còpula i la posterior posada d’ous.

El raïm és un fruit d’allò més apetible, tant per a nosaltres com per a altres insectes i animals, per això és vital cuidar i protegir la vinya, per a mantenir els seus fruits en perfecte estat. I pensem que sempre serà millor confondre’ls a haver d’acabar amb ells amb altres productes químics poc saludables. Per als cellers de viticultura ecològica, com és el nostre cas, és molt important compaginar tècniques que protegeixin les vinyes amb la cura a les altres formes de biodiversitat, per això des de fa més de 20 anys duem a terme pràctiques que són respectuoses amb el medi ambient.

Al final tot es tracta de cuidar-nos: el que respira la planta, ho respirarem o beurem també nosaltres. Necessitem de la vinya i hem de respectar els seus cicles naturals, així si cuidem la naturalesa, ella cuidarà de nosaltres.

La confusión sexual es una técnica biológica para el control de plagas, en nuestro caso,  concretamente para la Polilla del racimo (Lobesia botrana). Son herramientas modernas y totalmente respetuosas con el medio ambiente y con la viticultura. A través de estos difusores, se crea una nube de feromonas femeninas, que provocan la desorientación de los machos, impidiendo su apareamiento con las hembras, evitando así la cópula y la posterior puesta de huevos.

La uva es un fruto de lo más apetecible, tanto para nosotros como para otros insectos y animales, por ello es vital cuidar y proteger la viña, para mantener sus frutos en perfecto estado. Y pensamos que siempre será mejor confundirlos a tener que acabar con ellos con otros productos químicos poco saludables. Para las bodegas de viticultura ecológica, como es nuestro caso, es muy importante compaginar técnicas que protejan las viñas con el cuidado a las demás formas de biodiversidad, por eso desde hace más de 20 años llevamos a cabo prácticas que son respetuosas con el medio ambiente.

Al final todo se trata de cuidarnos: lo que respira la planta, lo respiraremos o beberemos también nosotros. Necesitamos de la viña y debemos respetar sus ciclos naturales, así si cuidamos la naturaleza, ella cuidará de nosotros.

Sexual confusion is a biological technique for pest control, in our case for the European grapevine moth (Lobesia botrana). They are modern tools, totally respectful with the environment and with viticulture. Through these diffusers, a cloud of female pheromones is created, which causes disorientation of the males, preventing their mating with the females, thus avoiding copulation and the subsequent laying of eggs.

The grape is a very appetizing fruit, both for us and for other insects and animals, so it is vital to care and protect vineyards, for keeping the fruits in perfect conditions. We think that always will be better to confuse than to have to exterminate, with other unhealthy chemicals. For organic viticulture wineries, as is our case, it is very important to combine techniques that protect vines with the care to other forms of biodiversity, that’s why for more than 20 years we have been carrying out practices that are respectful with the environment .

In the end, it’s all about taking care of ourselves: what the plant breathes, we will breathe or drink too. We need the vineyard and we must respect its natural cycles, so if we take care of nature, it will take care of us.

Nous empelts a la vinya

La vinya és un dels nostres béns més preuats. Mitjançant la tècnica de l’empelt d’ullet podem canviar la varietat del raïm, mantenint els ceps vius, sense haver de replantar o arrencar-los. L’empelt és un treball que requereix de molta cura i experiència, però en els últims anys a Torelló estem apostant per això, per a potenciar la nostra selecció clonal.

A finals de primavera vam empeltar malvasia de les nostres vinyes de “La vinyeta” a aquestes de la “Plana nova”. Ara després d’unes setmanes sembla que els empelts han agafat bé, els teixits de les dues plantes s’han unit perfectament i els ceps estan creixent. 

Ara deixarem que la natura segueixi el seu curs.