Selección masal de variedades para futuras plantaciones

El equipo de viña, cortando los sarmientos

Aunque no lo parezca, el trabajo en la viña tampoco para durante el invierno. Estos días estamos preparando nuevos injertos, eligiendo las variedades de mejor calidad de nuestra finca. Los próximos años plantaremos nuevas parcelas con selecciones masales de nuestras propias variedades.

Después de que la plaga de la filoxera acabara con la viña de medio mundo, a finales del siglo XIX, en Europa se optó por injertar la variedad europea “Vitis vinifera”, en el pie de la cepa americana (portainjerto), para evitar que volviera a afectarse por nuevas plagas del nocivo insecto. De los más habituales en la zona del Penedès encontramos el pie Richter 110, SO-4 y o el 41-B, entre otros. La selección se realiza en función de una analítica previa del suelo y de las características de la parcela. Además, con los injertos damos más calidad a la futura uva por la adecuación al suelo y la afinidad con la variedad.

Para la multiplicación de la variedad se cogen sarmientos de la variedad a plantar el año siguiente y se llevan a un vivero, donde harán el injerto de taller. De los sarmientos seleccionados escogeremos los más sanos y con mejor estado sanitario. En otras ocasiones esta práctica también la llevamos a cabo de otro modo: plantamos la planta americana y sobre el terreno lo injertamos el año siguiente.

Las selecciones de sarmientos se llevan a cabo con la finalidad de plantar nuevas parcelas en la finca, variedades de viña propia que nos han dado muy buenos resultados y buena calidad. En las fotos vemos parte del proceso, con la variedad malvasía, en la finca Can Martí.

Selecció massal de varietats per a futures plantacions

Sarments tallats als peus de la vinya

Encara que no ho sembli, la feina a la vinya tampoc para durant l’hivern. Aquests dies estem preparant nous empelts, triant les varietats de millor qualitat de la nostra finca. Els propers anys plantarem noves parcel·les amb seleccions massals de les nostres pròpies varietats.

Després que la plaga de la fil·loxera acabés amb la vinya de mig món a finals del segle XIX, a Europa es va optar per empeltar la varietat europea “Vitis vinifera”, al peu del cep americà (porta-empelt), per a evitar que tornés a afectar-se per noves plagues del nociu insecte. Dels més habituals a la zona del Penedès trobem el peu Richter 110, SO-4 i o el 41-B, entre d’altres. La selecció es realitza en funció d’una analítica prèvia del sòl i de les característiques de la parcel·la. A més, amb els empelts donem més qualitat al futur raïm per l’adequació al sòl i l’afinitat amb la varietat.

Per a la multiplicació de la varietat s’agafen vergues de la varietat a plantar l’any següent i es porten a un viver, on faran l’empelt de taller. De les vergues seleccionades, farem una tria per escollir les més sanes i amb millor estat sanitari. En altres ocasions aquesta pràctica també la portem a terme d’una altra manera: plantem la planta americana i sobre el terreny l’empeltem l’any següent.

Les seleccions de varietats les fem perquè volem plantar a noves parcel·les de la finca, varietats de vinya pròpia que ens han donat molt bons resultats i bona qualitat. A les fotos veiem part del procés, amb la varietat malvasia, a la finca Can Martí.

Massal selection of varieties for future plantings

Cutting the vine shoots

Although it may not seem like it, work in the vineyard does not stop during the winter. These days we are preparing new grafts, choosing the best quality varieties from our estate. In the coming years we will plant new plots with mass selections of our own varieties.

After the phylloxera plague wiped out half the world’s vineyards at the end of the 19th century, Europe opted to graft the European variety «Vitis vinifera» onto the American stock (rootstock), to prevent it from being affected by new plagues of the noxious insect. The most common in the Penedès area are the Richter 110, SO-4 and 41-B rootstock, among others. The selection is made according to a previous analysis of the soil and the characteristics of the plot. Moreover, with grafts we give more quality to the future grape because of the adaptation to the soil and the affinity with the variety.

To multiply the variety, shoots of the variety to be planted the following year are taken to a nursery, where the grafts are made in. From the shoots chosen, we select the healthiest ones. On other occasions we also carry out this practice in another way: we plant the American plant and graft it on the ground, the following year.

We make vine shoot selections because we want to plant our own vine varieties that have given us very good results and good quality in new plots on the estate. The photos show part of the process, with the Malvasia variety, on the Can Martí estate.

La verema 2021 a Torelló Viticultors

Enguany hem fet i celebrem la 70ª verema des que vam elaborar la primera ampolla de vi escumós a Torelló 

Veremadors collint el raïm a mà, a la finca Can Martí

La verema 2021 a la nostra finca ecològica Can Martí va començar el 10 d’agost, amb les varietats macabeu i pinot noir, va seguir amb la xarel.lo i la resta de varietats, i va finalitzar el 10 de setembre amb la parellada i la cabernet sauvignon. Ha estat una verema molt ràpida, ja que moltes varietats van madurar al mateix temps i això ens va obligar a fer un esforç especial al celler.

2021 ha estat un any que es caracteritza per una baixa pluviometria i l’absència de fongs com el mildiu. Ha plogut un 50% menys que els últims anys. Entre l’1 d’octubre de 2020 i el 31 d’agost de 2021 es van recollir prop de 300 litres per m2. A la primavera hi va haver una bona brotada a totes les varietats de raïm i al mes de juliol hi van haver temperatures normalitzades i nits suaus, que van ajudar a un bon desenvolupament dels compostos fenòlics i aromàtics. A l’agost hi va haver cinc dies amb temperatures de

38 ⁰C i pics de 40 ⁰C, que van provocar una ràpida maduració del raïm.

Paco de la Rosa i Torelló  “Aquest any els fruits són més petits i menys pesats, però concretats i amb un excel·lent estat sanitari. Per tant hem tingut menys producció de raïm, però amb molt potencial aromàtic i bona acidesa”. Com cada any hem collit a mà, fent una primera selecció del raïm a la vinya, en caixes de 25 kg o petits remolcs de 2.500 kg i hem transportat el raïm ràpidament fins al celler, on es va fer una segona selecció del raïm a taula. Com cada any també hem controlat els senglars amb pastors elèctrics i ens hem trobat amb diferents mamífers que habiten la finca, com les guineus.

En paraules del nostre enòleg J.A. Montilla: “Les caracacterístiques climatològiques de 2021, l’esforç de l’equip de viticultura al llarg de l’any, el dels veremadors a la collita i el treball intens de vinificació del personal del celler, han donat com a resultat uns vins base Corpinnat amb un molt bon equilibri entre acidesa i grau alcohòlic, ideal per a escumosos de llarga criança i uns vins Penedès molt aromàtics i equilibrats”. 2021 serà recordat com una molt bona anyada!

La vendimia 2021 en Torelló

Este año hemos hecho y celebramos la 70ª vendimia desde que elaboramos la primera botella de vino espumoso en Torelló.

Vendimiadores recolectando uva en la finca Can Martí

La vendimia 2021 en nuestra finca ecológica Can Martí empezó el 10 de agosto, con las variedades macabeo y pinot noir, siguió con la xarel·lo y el resto de variedades, y finalizó el 10 de septiembre con la parellada y la cabernet sauvignon.

Ha sido una vendimia muy rápida, puesto que muchas variedades maduraron al mismo tiempo y esto nos obligó a hacer un esfuerzo especial en la bodega.
2021 ha sido un año que se caracteriza por una baja pluviometría y la ausencia de hongos como el mildiu. Ha llovido un 50% menos que los últimos años. Entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de agosto de 2021 se recogieron cerca de 300 litros por m². En primavera hubo una buena brotación en todas las variedades de uva y en el mes de julio tuvimos temperaturas normalizadas y noches suaves, que ayudaron al buen desarrollo de los compuestos fenólicos y aromáticos. En agosto tuvimos cinco días con temperaturas de 38 ⁰C y picos de 40 ⁰C, que provocaron una rápida maduración de la uva.

Paco de la Rosa Torelló “Este año los frutos son más pequeños y menos pesados, pero concretados y con un excelente estado sanitario. Por lo tanto hemos tenido menos producción de uva, pero con muy potencial aromático y buena acidez”. Como cada año hemos cosechado a mano, haciendo una primera selección de la uva a la viña, en cajas de 25 kg o pequeños remolques de 2.500 kg y hemos transportado la uva rápidamente hasta la bodega, donde se hizo una segunda selección de la uva en mesa. Como cada año, también hemos controlado los jabalíes con pastores eléctricos y nos hemos encontrado con diferentes mamíferos que habitan en la finca, como los zorros.

En palabras de nuestro enólogo J.A. Montilla: “Las características climatológicas de 2021, el esfuerzo del equipo de viticultura a lo largo del año, el de los vendimiadores durante la cosecha y el trabajo intenso de vinificación del personal de la bodega, han dado como resultado unos vinos base Corpinnat con muy buen equilibrio entre acidez y grado alcohólico, ideal para espumosos de larga crianza y unos vinos Penedès muy aromáticos y equilibrados”. 2021 será recordado como una ¡muy buena añada!

Harvest 2021 at Torelló

This year we celebrated the 70th harvest since we produced the first bottle of sparkling wine at Torelló.

Cellar staff pouring the grapes into the hopper

The 2021 harvest in our organic estate Can Martí started on August 10th, with the macabeo and pinot noir varieties, followed by the xarel·lo and the rest of the varieties, and ended on September 10th with the parellada and cabernet sauvignon grapes.

It was a very fast harvest, as many varieties ripened at the same time and this forced us to make a special effort at the winery.

2021 was a year characterized by low rainfall and the absence of fungi such as mildew. There was 50% less rainfall than in recent years. Between 1 October 2020 and 31 August 2021, about 300 litres per m² were collected. In spring there was good bud break in all grape varieties and in July we had normal temperatures and mild nights, which helped the phenolic and aromatic compounds to develop well. In August we had five days with temperatures of 38 ⁰C and peaks of 40 ⁰C, which caused a fast ripening of the grapes.

Paco de la Rosa Torelló: «This year the fruit is smaller and less heavy, but firm and in excellent health. We have had less grape production, but with very aromatic potential and good acidity». As every year we have harvested by hand, making a first selection of the grapes at the vineyard, in boxes of 25 kg or small trailers of 2,500 kg and we have transported the grapes quickly to the winery, where we made a second selection of the grapes on the sorting table. As every year, we have also controlled the wild boars with electric shepherds and we have met different mammals that inhabit the estate, such as foxes.

In the words of our winemaker J.A. Montilla: «The climatic characteristics of 2021, the efforts of the viticulture team throughout the year, the grape harvesters during the harvest and the intense winemaking work of the winery staff, have resulted in Corpinnat base wines with a very good balance between acidity and alcohol content, ideal for long-aged sparkling wines and very aromatic and balanced Penedès wines». 2021 will be remembered as a very good vintage!

El plor i la brotació de la vinya a Can Martí

Inici de la brotació a la vinya

Abans que s’acabi l’hivern, al mes de febrer, es produeix a la vinya un dels seus moments més màgics, el plor dels ceps. La temperatura del sól comença a pujar, la pressió radicular augmenta i la circulació de la saba de la planta comença a activar-se de manera ascendent. Després de la poda d’hivern, aquesta comença a fluir pel cep i degota per les branques arribant a les seves ferides, per a curar les cicatrius. Un moment poètic que anuncia que s’acosta la primavera.

Plor del cep

I amb la primavera, la vinya torna a la vida. Al febrer es produïa el plor a les vinyes i la planta es reactivava després de la letargia hivernal. I ara entre els mesos de març i abril arriba la brotació. El cicle vegetatiu de les vinyes canvia molt depenent de la varietat i les característiques de la zona. En el nostre cas, en algunes de les parcel·les de xarel·lo i chardonnay, podem veure vinyes brotant i en la seva màxima esplendor. El paisatge comença a tenyir-se de verd.

El lloro y brotación de la vinya en Can Martí

El lloro de la viña

Antes de que se acabe el invierno, en el mes de febrero, se produce en la viña uno de sus momentos más mágicos, el llanto de las vides. La temperatura del suelo empieza a subir, la presión radicular aumenta y la circulación de la savia de la planta empieza a activarse de manera ascendente. Después de la poda de invierno, ésta empieza a fluir por la cepa y gotea por sus ramas llegando a las heridas, para curar las cicatrices. Un momento poético que anuncia que se acerca la primavera.

Y con la primavera, la viña vuelve a la vida. En febrero se producía el lloro en las vides y la planta se reactivaba tras el letargo invernal. Y ahora entre los meses de marzo y abril llega la brotación. El ciclo vegetativo de las viñas cambia mucho dependiendo de la variedad y las características de la zona. En nuestro caso, en alguna de las parcelas de xarel·lo y chardonnay, podemos ver viñas brotando y en su máximo esplendor. El paisaje comienza a teñirse de verde.

Inicio de la brotación en la viña

The weepeing and vineyards budbreaking at Can Martí

Before the end of winter, in February, the vines experience one of their most magical moments, the weeping of the vines. The soil temperature begins to rise, root pressure increases and the plant’s sap circulation begins to activate upwards. After the winter pruning, the sap begins to flow through the vine and drips down its branches to reach the wounds, to heal the scars. A poetic moment that announces the approach of spring.

And with spring, the vines come back to life. In February, the vines wept and the plant was reactivated after its winter lethargy. And now, between the months of March and April, budding begins. The vegetative cycle of the vines changes depending on the variety and the characteristics of the area. In our case, in some of the plots of xarel·lo and chardonnay, we can see the vines budding and in their maximum splendour. The landscape begins to turn green.

Budbreaking of vineyards at Can Martí estate

Tècniques de confusió sexual / Sexual confussion techniques

La confusió sexual és una tècnica biològica per al control de plagues, en el nostre cas, concretament per al cuc del raïm (Lobesia botrana). Són eines modernes i totalment respectuoses amb el medi ambient i amb la viticultura. A través d’aquests difusors, es crea un núvol de feromones femenines, que provoquen la desorientació dels mascles, impedint el seu aparellament amb les femelles, evitant així la còpula i la posterior posada d’ous.

El raïm és un fruit d’allò més apetible, tant per a nosaltres com per a altres insectes i animals, per això és vital cuidar i protegir la vinya, per a mantenir els seus fruits en perfecte estat. I pensem que sempre serà millor confondre’ls a haver d’acabar amb ells amb altres productes químics poc saludables. Per als cellers de viticultura ecològica, com és el nostre cas, és molt important compaginar tècniques que protegeixin les vinyes amb la cura a les altres formes de biodiversitat, per això des de fa més de 20 anys duem a terme pràctiques que són respectuoses amb el medi ambient.

Al final tot es tracta de cuidar-nos: el que respira la planta, ho respirarem o beurem també nosaltres. Necessitem de la vinya i hem de respectar els seus cicles naturals, així si cuidem la naturalesa, ella cuidarà de nosaltres.

La confusión sexual es una técnica biológica para el control de plagas, en nuestro caso,  concretamente para la Polilla del racimo (Lobesia botrana). Son herramientas modernas y totalmente respetuosas con el medio ambiente y con la viticultura. A través de estos difusores, se crea una nube de feromonas femeninas, que provocan la desorientación de los machos, impidiendo su apareamiento con las hembras, evitando así la cópula y la posterior puesta de huevos.

La uva es un fruto de lo más apetecible, tanto para nosotros como para otros insectos y animales, por ello es vital cuidar y proteger la viña, para mantener sus frutos en perfecto estado. Y pensamos que siempre será mejor confundirlos a tener que acabar con ellos con otros productos químicos poco saludables. Para las bodegas de viticultura ecológica, como es nuestro caso, es muy importante compaginar técnicas que protejan las viñas con el cuidado a las demás formas de biodiversidad, por eso desde hace más de 20 años llevamos a cabo prácticas que son respetuosas con el medio ambiente.

Al final todo se trata de cuidarnos: lo que respira la planta, lo respiraremos o beberemos también nosotros. Necesitamos de la viña y debemos respetar sus ciclos naturales, así si cuidamos la naturaleza, ella cuidará de nosotros.

Sexual confusion is a biological technique for pest control, in our case for the European grapevine moth (Lobesia botrana). They are modern tools, totally respectful with the environment and with viticulture. Through these diffusers, a cloud of female pheromones is created, which causes disorientation of the males, preventing their mating with the females, thus avoiding copulation and the subsequent laying of eggs.

The grape is a very appetizing fruit, both for us and for other insects and animals, so it is vital to care and protect vineyards, for keeping the fruits in perfect conditions. We think that always will be better to confuse than to have to exterminate, with other unhealthy chemicals. For organic viticulture wineries, as is our case, it is very important to combine techniques that protect vines with the care to other forms of biodiversity, that’s why for more than 20 years we have been carrying out practices that are respectful with the environment .

In the end, it’s all about taking care of ourselves: what the plant breathes, we will breathe or drink too. We need the vineyard and we must respect its natural cycles, so if we take care of nature, it will take care of us.

New Torelló white wine, a tribute to the oldest family country farm

From Mas de la Torrevella, located on a hill on our Can Martí Estate in Gelida, at the foot of the Ordal Mountains, one can see the impressive winegrowing region of Penedès. Today, the mas is the agricultural centre of Torelló Viticultors cellar. From these vines now a new wine is born, fresh and fruity, ideal for welcome the good weather.

In fact, the oldest document we possess of the history of our family (dated on 17th June 1395) refers to the emphyteusis (hereditary lease) established by the Lord of Gelida over Mas de Torrevella, the current location of the Can Martí Estate and its country houses, in favour of the Torelló’s family ancestor by direct lineage, Jaume Miquel. Thus, is referred in the document:  with “all its houses, buildings, fields, vineyards, lands, woods, allotments, honours and other possessions belonging to the Mas or which will pertain to it in the future, whatever they may be.”

Mas de la Torrevella wine is made following Torelló compromises: Its own vineyards organic cultivation, harvesting by hand and vinification on the property. These principles define all its

still wines, gathered under the DO Penedès, and its sparkling wines, under the quality brand Corpinnat.

Tasting notes

DO Penedès, subzone Ordal Mountains. Clay-calcareous soils.

Vintage: 2018.

Varieties: organic Chardonnay from the Tuta Vineyard on Can Martí Estate. Grapes harvested by hand, in 25 kg boxes, on 22nd and 23rd August 2018.

Vinification: In stainless steel tanks at low temperature. Bottleled on 12th April 2019. Production: 5.003 bottles

Vol: 12%.

Clean greeny-yellow colour. Intense aroma of mature tropical and exotic fruit, which in evolution citric notes appear. In the mouth it has a pleasant entrance, good acidity, fleshy with sweet notes, confirming the delicate tropical fruit notes and mature white fruit also appears.

Pairing: Its versatility enriches from rices and fideuà (seafood dish based on short noodles) to white meats, tempuras, fish and shellfish.

Serving temperature: 8º C to 10º C