Petjades Barrica

El rosado Petjades es uno de nuestros vinos que más gusta. Quizás una de las claves de su éxito sea el equilibrio entre la sensación de dulzor de la fruta roja y su acidez y frescura. Es como una golosina en forma de vino.  

Rompiendo con el famoso dicho de “si algo funciona, no lo toques”, en Torelló quisimos ir un paso más allá. La pasada vendimia cogido unos cuantos litros de este merlot ecológico de nuestra finca y los fermentamos en barrica. El resultado, 800 botellas magnum de un vino sorprendente por su intensidad y frescura. El Petjades Barrica es un vino rosado monovarietal seco, aromático y complejo, potente fruta roja combinada con ligeras notas ahumadas procedentes de la barrica. No deja indiferente.

El rosat Petjades és un dels nostres vins que més agrada. Potser una de les claus del seu èxit és l’equilibri entre la sensació de dolçor de la fruita vermella i la seva acidesa i frescor. És com una llaminadura en forma de vi.

Trencant amb la famosa dita de “si una cosa funciona, no la toquis”, a Torelló vam voler anar un pas més enllà. La passada verema vam agafar uns quants litres d’aquest merlot ecològic de la nostra finca i els hem fermentat en barrica. El resultat, 800 ampolles magnum d’un vi sorprenent per la seva intensitat i frescor. El Petjades Barrica és un vi rosat monovarietal sec, aromàtic i complex. Potent fruita vermella combinada amb lleugeres notes fumades procedents de la barrica. No deixa indiferent.

The rosé Petjades is one of our wines that likes the most. Perhaps one of the clues of its success is the balance between the sweet sensation of red fruit and its acidity and freshness. It is like a candy in wine’s form.

Breaking with the famous saying «if something works, don’t touch it», in Torelló we wanted to go one step further. Last harvest, we took a few liters of this organic merlot from our estate and we fermented them in barrels. The result, 800 magnum bottles of a wine surprising for its intensity and freshness. Petjades Barrica is a dry, aromatic and complex monovarietal rosé wine. Powerfull red fruit combined with light smoky notes from the barrel. It does not leave you indifferent.

Torelló Collection Brut Nature 2009

Elaborado con uvas de las variedades Macabeo, Xarel·lo y Parellada de cepas propias de la Finca Can Martí, se trata de un espumoso Brut Nature con 10 años de crianza en botella. Un homenaje a Francesc Torelló Casanovas, fundador de Torelló Viticultors, quien, en 1951 inició la elaboración de vino espumoso de calidad en la masía Can Martí.

Torelló Collection 2009 es la evolución en el tiempo del Torelló Brut Nature 2009. Una colección de enoteca de 515 botellas de 75 cl y 50 magnum a las que se les ha dado 10 años de crianza. En su día, esta añada 2009, fue merecedora del prestigioso premio International Wine Challenge (IWC) como Mejor Espumoso del Año, razón por la cual se conservaron botellas en crianza de diferentes añadas que confirman su gran potencial de envejecimiento y enriquecimiento en sabores y aromas.

Luis Gutiérrez, catador de Robert Parker para The Wine Advocate, le ha otorgado 94 puntos recientemente y añade: “el nuevo Collection 2009 es un degüelle tardío del Torelló Tradicional Brut Nature que ha madurado cerca de 10 años. Es un espumoso complejo y sutil con una muy larga crianza que imparte notas ahumadas y de brioche y una textura cremosa con gran finura. Debería durar bien en botella. A Paco de la Rosa Torelló le gusta pensar del mismo que es un gran vino que tiene burbujas. Esto tiene una dimensión extra de complejidad y matiz que es remarcable”.

Elaborat amb raïm de les varietats Macabeu, Xarel·lo i Parellada de ceps propis de la Finca Can Martí, es tracta d’un escumós Brut Nature amb 10 anys de criança en ampolla. Un homenatge a Francesc Torelló Casanovas, fundador de Torelló Viticultors, qui, el 1951 va iniciar l’elaboració de vi escumós de qualitat a la masia Can Martí.

Torelló Collection 2009 és l’evolució en el temps del Torelló Brut Nature 2009. Una col·lecció d’enoteca de 515 ampolles de 75 cl i 50 màgnum a les quals se’ls ha donat 10 anys de criança. En el seu dia, aquesta anyada 2009, va ser mereixedora del prestigiós premi International Wine Challenge (IWC) com a Millor Escumós de l’Any, raó per la qual es van conservar ampolles en criança de diferents anyades que confirmen el seu gran potencial d’envelliment i enriquiment en sabors i aromes.

Luis Gutiérrez, tastador de Robert Parker per a The Wine Advocate, li ha atorgat 94 punts recentment i afegeix: “el nou Collection 2009 és un degollament tardà del Torelló Tradicional Brut Nature que ha madurat prop de 10 anys. És un escumós complex i subtil amb una molt llarga criança que imparteix notes fumades i de brioix i una textura cremosa amb gran finor. Hauria de durar bé en ampolla. Al Paco de la Rosa Torelló li agrada pensar del mateix que és un gran vi que té bombolles. Això té una dimensió extra de complexitat i matís que és remarcable”.

Made from the macabeo, xarel·lo and parellada grape varieties, from our own vines on the Can Martí estate, this is a brut nature sparkling wine with 10 years’ aging in the bottle, with which we pay homage to Francesc Torelló Casanovas.

Francesc Torelló was the founder of Torelló Winegrowers, and in 1951 started making quality sparkling wine in the Can Martí country house. Torelló Collection 2009 is the evolution in time of the Torelló Brut Nature 2009. It is a wine cellar collection, of 515 75cl bottles and 50 magnums which have been given 10 years’ aging.

In its day, this 2009 vintage was awarded with the prestigious International Wine Challenge (IWC) prize of ‘»Best sparkling wine of the year», for which reason we saved bottles in aging from different vintages that confirm its great potential for aging and enrichment in flavours and aromas.

Luis Gutiérrez, taster for Parker/Wine Advocate, recently gave it 94 points and added: «The new Collection 2009 is a late disgorging of the Torelló Tradicional Brut Nature that has matured about 10 years. It is a complex, subtle sparkling wine with very long aging that gives smoked and brioche notes and a creamy texture of great finesse. It should last well in the bottle. Paco de la Rosa Torelló likes to think of it as a great wine that has bubbles. This has an extra dimension of complexity and nuance that is remarkable.»

Medallas y reconocimientos

El resumen anual de las medallas y reconocimientos que han recibido los vinos y espumosos Torelló para este pasado año es de lo más positivo. Hemos participado en concursos y catas imprescindibles y en otras de importantes personalidades del mundo del vino, tanto a nivel nacional como internacional, donde ya solo el hecho de recibir la dedicación de ser catados es un premio por sí mismo. Pero como bien se dice “lo importante no es llegar, sino mantenerse” y lo que más orgullo no proporciona es ver cómo muchos de nuestros vinos se consolidan con el paso del tiempo con sus buenas puntuaciones.

Medalles i reconeixements

El resum anual de les medalles i reconeixements que han rebut els vins i espumosos Torelló per a aquest passat any és més que positiu. Hem participat en concursos i tastos imprescindibles i en altres d’importants personalitats del món del vi, tant a nivell nacional com internacional, on ja només el fet de rebre la dedicació de ser catats és un premi per si mateix. Però com bé es diu “l’important no és arribar, sinó mantenir-se” i el que més orgull ens proporciona és veure com molts dels nostres vins es consoliden amb el pas del temps amb les seves bones puntuacions.

Medals and awards

The annual summary of the medals and awards that Torelló wines and sparkling wines received this past year is more than positive. We have participated in essential competitions and tastings and in others from important personalities of the wine’s world, where the fact of having the chance of being tasted is an award in itself. But as it is well said «the important thing is not to arrive, but to maintain» almost what most pride give us is to see how many of our wines consolidate over the years with their great scores.

Verema/vendimia de 1956

Més de 60 anys separen a aquesta imatge de la dels nostres dies. 63 per a ser exactes. A Torelló vam començar a treballar la viticultura en 1395 i va ser més de sis segles després, en 1951, quan el nostre avi ( i 21ª generació de la família) va començar amb l’embotellat dels vins i espumosos. Fins llavors ens vam dedicar en exclusiva a la viticultura i al vi a doll.

Aquesta foto va es va fer en plena verema de 1956, en la “Vinya Mariets”, parcel·la de 3,5 hectàrees on avui trobem uns dels millors xarel·lo de la nostra finca. D’aquestes vinyes, replantades en 1986, surt un dels vins base per als nostres escumosos de qualitat Gran Torelló i Torelló 225. Les nostres “joies de la corona” neixen del cupatge de les tres varietats històriques dels escumosos del Penedès: xarel·lo, macabeu i parellada.

A Torelló sempre hem estat conscients del gran patrimoni històric amb el qual tenim la sort de comptar. I per si se’ns oblida, les fotos ens ho recorden. Aquesta imatge ens fa volar en el temps  però alhora ens retorna a l’actualitat. Molt ha canviat tot, i ara comptem amb grans avanços tecnològics i enològics en el nostre celler, però també fa temps que hem anat tornant als nostres orígens. Ara com llavors, recol·lectem tot el raïm a mà i en petits recipients. I ho fem en família.

Vendimia de 1956

Más de 60 años separan a esta imagen de la de nuestros días. 63 para ser exactos. En Torelló  empezamos a trabajar la viticultura en 1395 y fue más de seis siglos después, en 1951, cuando nuestro abuelo (y 21 generación de la familia) comenzó con el embotellado de los vinos y espumosos. Hasta entonces nos dedicamos en exclusiva a la viticultura y al vino a granel.

Esta foto fue tomada en plena vendimia de 1956, en la “Viña Mariets”, parcela de 3,5 hectáreas donde encontramos unos de los mejores xarel·los de nuestra finca. De estas viñas, replantadas en 1986, sale uno de los vinos base para nuestros espumosos de calidad Gran Torelló y Torelló 225. Nuestras “joyas de la corona” nacen del coupage de las tres variedades históricas de los espumosos del Penedès: xarel·lo, macabeo y parellada.

En Torelló siempre hemos sido conscientes del gran patrimonio histórico con el que tenemos la suerte de contar. Y por si se nos olvida, las fotos nos lo recuerdan. Esta imagen nos hace volar en el tiempo y a la vez nos devuelve a la actualidad. Mucho ha cambiado todo y ahora contamos con grandes avances tecnológicos y enológicos en nuestra bodega, pero también hace tiempo que hemos ido volviendo a nuestros orígenes. Ahora, como entonces, recolectamos toda la uva a mano y en pequeños recipientes. Y lo hacemos en familia.

1958: Primer premi rebut a Torelló/ Primer premio recibido en Torelló

Avui fem la vista enrere fins a 1958. Al maig d’aquell any Torelló rebia, de mans del Museu del Vi de Vilafranca del Penedès, el seu primer reconeixement institucional. 

Set anys abans, en 1951, el nostre avi – i 22a generació de la família de viticultors – Francisco Torelló, es va llançar i va apostar per la modernització i industrialització del celler. Va començar  amb l’embotellat dels vins i va ser quan va néixer l’empresa Torelló, tal com la coneixem avui dia. 

A l’actualitat pengem amb orgull aquest diploma en una de les parets de la nostra sala de tastos. Des de llavors hem anat rebent diferents premis i reconeixements pels nostres vins i escumosos i per la nostra trajectòria, cosa del que estem molt agraïts. Sempre és un honor rebre’ls, però el primer per a nosaltres, sempre serà una miqueta més especial.

………………………………………….

Hoy echamos la vista atrás hasta 1958. En mayo de aquel año Torelló recibía, de manos del Museo del Vino de Vilafranca del Penedès, su primer reconocimiento institucional.

Siete años antes, en 1951, nuestro abuelo – y 22ª generación de la familia de viticultores – Francisco Torelló, se lanzó y apostó por la modernización e industrialización de las bodegas. Empezó entonces con el embotellado de los vinos y fue cuando nació la empresa Torelló, tal y como la conocemos hoy día.

En la actualidad colgamos con orgullo este diploma en una de las paredes de nuestra sala de catas. Desde entonces hemos ido recibiendo distintos premios y reconocimientos por nuestros vinos y espumosos y por nuestra trayectoria, algo por lo que estamos muy agradecidos. Siempre es un honor recibirlos, pero el primero, para nosotros, siempre será un poquito más especial.