Torelló indica la data de degollament en les seves ampolles de Corpinnat

El degollament és l’última acció que es duu a terme en el procés d’elaboració d’un vi escumós de qualitat produït pel mètode tradicional. Consisteix a extreure els llevats, o mares, que queden dins de l’ampolla després d’haver realitzat la segona fermentació.

Després de la fermentació i criança dels escumosos, els llevats que queden a l’interior de l’ampolla han de ser extrets perquè els vins surtin al mercat nets i transparents. Mitjançant el procés de remogut, els llevats són transportats per gravetat cap al coll de l’ampolla i amb el degollament es destaparà la mateixa per a expulsar aquests llevats restants. Tot seguit es procedirà a afegir el licor d’expedició (si escau) i a col·locar el tap de suro tradicional.

Des de fa uns mesos Torelló incorpora la data de degollament en les contra-etiquetes, amb indicació de mes i any. Amb això es pretén donar més informació al consumidor. Després del degollament i posterior ensurat es fa necessari que el vi escumós es recuperi -per un període no inferior a tres mesos- de l’acte brusc que suposa destapar les ampolles després d’anys criant-se en la tranquil·litat del celler. Durant aquest temps s’integrarà el carbònic i el licor d’expedició, en el cas que el porti.

Torelló es dedica des de fa dècades a l’elaboració de vi escumós de llarga criança i entenem que l’evolució posterior en ampolla després del degollament és totalment recomanable. Els nostres escumosos estan preparats per a això, ja que van ser elaborats amb vins base amb gran capacitat d’envelliment i, després del degollament, guanyaran en complexitat.

Torelló indica la fecha de degüelle en sus botellas de Corpinnat

El degüelle es la última acción que se lleva a cabo en el proceso de elaboración de un vino espumoso de calidad producido por el método tradicional. Consiste en extraer las levaduras, o lías, que quedan dentro de la botella después de haber realizado la segunda fermentación.

Tras la fermentación y crianza de los espumosos, las levaduras que quedan en el interior de la botella deben ser extraídas para que los vinos salgan al mercado limpios y transparentes. Mediante el proceso de removido, las levaduras son transportadas por gravedad hacia el cuello de la botella y con el degüelle se destapará la misma para expulsar esas levaduras restantes. Acto seguido se procederá a añadir el licor de expedición (en su caso) y a colocar el tapón de corcho tradicional.

Desde hace unos meses Torelló incorpora la fecha de degüelle en las contraetiquetas, con indicación de mes y año. Con ello se pretende dar más información al consumidor. Tras el degüelle y posterior encorchado se hace necesario que el vino espumoso se recupere -por un periodo no inferior a tres meses- del acto brusco que supone destapar las botellas después de años criándose en la tranquilidad de la bodega. Durante ese tiempo se integrará el carbónico y el licor de expedición, en el caso de que lo lleve.

Torelló se dedica desde hace décadas a la elaboración de vino espumoso de larga crianza y entendemos que la evolución posterior en botella tras el degüelle es totalmente recomendable. Nuestros espumosos están preparados para ello, ya que fueron elaborados con vinos base con gran capacidad de envejecimiento y, tras el degüelle, ganarán en complejidad.

Torelló indicates the date of disgorgement in its Corpinnat bottles

Disgorgement is the last action that takes place in the process of making a quality sparkling wine produced by the traditional method. It consists of extracting the yeasts, or lees, that remain inside the bottle after having made the second fermentation.

After the fermentation and aging of the sparkling wines, the yeasts that remain inside the bottle must be extracted, in order to make the wines clean and transparent before launching them to the market. Through the process of removal, the yeasts are transported by gravity to the neck of the bottle and with the disgorgement it will be uncovered to expel those remaining yeasts. Then proceed to add the expedition liquor (if needed) and place the traditional cork.

From few months ago, Torelló incorporates the date of disgorgement on the back labels, indicating month and year. This is intended to give more information to the consumer. After the disgorgement and subsequent corking, it is necessary that the sparkling wine recover -for a period of not less than three months- from the abrupt act of uncovering the bottles after years growing up in the tranquility of the cellar. During this time, the carbon dioxide and the expedition liquor will be integrated, in case it was added. Torelló has been dedicated for decades to the elaboration of long aging sparkling wines and we understand that the later evolution in the bottle after the disgorgement is totally recommendable. Our sparkling wines are prepared for this, since they were made with base wines with great aging capacity and, after disgorgement, they will gain in complexity.

Pàl·lids, potents o amb bombolles, un rosat per a cada moment

Fa una mica més d’una dècada en els cellers Torelló vam començar a elaborar el que seria el nostre primer vi rosat. El Petjades, un 100% merlot de pujat color vermell cirera, aviat es va fer un lloc en el mercat, gràcies a les seves aromes a fruits vermells, complexitat i equilibri. Un any més tard, el 2007, va arribar el Torelló Rosé Reserva, pels amants de les bombolles. Un escumós amb dos anys de criança, fresc, llaminer, amb records de fruites vermelles i morades i tocs balsàmics.

Després de diversos anys gaudint la parella de rosats, el 2014 els germans De la Rosa Torelló vam decidir atrevir-nos amb un tercer, l’elegant escumós Pàl·lid Reserva, aquesta vegada d’un seductor color rosa pàl·lid -tendència que acabaria calant entre els winelovers de tot el món-. El cicle es va completar dos anys després, sumant el 2016 una quart rosat a les creacions. Va néixer el Rosa d’Abril, un vi fresc i aromàtic, amb notes florals pròpies del mes que porta el seu nom. 

Amb el bon temps arriba també el moment de gaudir com mai de vins frescos, lleugers i afruitats. A Torelló tenim clar que és el moment dels rosats i per a això us acosten les nostres quatre propostes, capaces de satisfer els gustos més exigents i estivals que existeixin.

Pales, powerfuls or with bubbles, a rosé for every moment

A little more than a decade ago, in Torelló we began to elaborate what would be our first rosé wine. Petjades, a 100% merlot with a cherry pink colour that soon got a place in the market, thanks to its aromas of red fruits, complexity and balance. A year later, in 2007, Torelló Rosé Reserva arrived, for lovers of bubbles. A sparkling wine with two years of aging, fresh, sweet, with memories of red and purple fruits and balsamic hints.

After several years enjoying our rosé couple, in 2014 De la Rosa Torelló brothers decided to dare with a third, the elegant Sparkling Pàl·lid Reserva, this time a seductive pale rosé -trend which would end catching up the winelovers of all around the world-. The cycle was completed two years later, adding a fourth rosé to our creations in 2016. The Rosa d’Abril was born, a fresh and aromatic wine, with floral notes typical of the month that bears its name.

With the good weather, it is also time to enjoy the fresh, light and fruity wines. In Torelló we see it clear, it’s rosés time. For this we approach our four proposals, able to satisfy the most demanding and summer tastes that exist.