Cosecha de la aceituna en Can Martí

Trabajador recolectando aceitunas en Can Martí
Trabajador recolectando aceitunas en Can Martí

A finales de este octubre empezamos con la cosecha de la aceituna. En la finca Can Martí tenemos 439 olivos centenarios, gracias a los cuales elaboramos nuestro aceite de oliva virgen extra Torelló, con las variedades arbequina y sabatera.

Durante 10 días, los trabajadores de la finca cosechan manualmente – con la ayuda de herramientas especializadas – los frutos de estos árboles tan mediterráneos y que tanto decoran nuestro paisaje.

Este año la sequía también se ha notado en los olivos. Al no tener lluvias durante el verano, estos árboles no han crecido tanto como habitualmente, el fruto no ha cogido tanta agua y ha quedado más pequeño durante la maduración. Se prevé un aceite de muy buena calidad.

En Can Martí recolectamos las aceitunas con suavidad, teniendo cuidado de no machacar el fruto y evitando así que se rompa. Como hacemos con la uva, cosechamos los frutos de los olivos en cajas pequeñas, para evitar que se dañen. En palabras de Quim Isart, jefe de viticultura de Torelló: “cuidamos las aceitunas como si fueran cerezas”. Además, cuando cogemos los frutos siempre intentamos que pase el menor tiempo posible hasta su llegada al molino, para evitar las oxidaciones.

En la elaboración de nuestro aceite de oliva virgen extra hacemos un cupaje a partes iguales de las variedades arbequina y sabatera. La primera – y más conocida – aporta grandes aromas y, por otro lado, la sabatera – una de las particularidades de nuestra finca – otorga una gran intensidad de color. Esta unión nos da como resultado unos aceites extremadamente gastronómicos, potentes, con acidez y de color verde intenso.

Este año calculamos que produciremos unas 1500 botellas de aceite de oliva virgen extra que harán las delicias de los paladares más gourmets y amantes de nuestro apreciado oro líquido.

Collita d’olives a Can Martí

Aceitunas en la red de recogida
Aceitunas en la red de recogida

A finals d’octubre vam començar amb la collita de l’oliva. A la finca Can Martí tenim 439 oliveres centenàries, gràcies a les quals elaborem el nostre oli d’oliva verge extra Torelló, amb les varietats arbequina i sabatera. Durant 10 dies, els treballadors de la finca cullen manualment – amb l’ajuda d’estris especialitzats – els fruits d’aquests arbres tan mediterranis i que tant decoren el nostre paisatge.

Aquest any la sequera també s’ha notat en les oliveres. Al no tenir pluges durant l’estiu, les oliveres no han crescut tant com habitualment, el fruit no ha agafat tanta aigua i ha quedat més petit durant la maduració. Es preveu un oli de molt bona qualitat.

A Can Martí collim les olives amb suavitat, tenint cura de no picar el fruit i evitant així que es trenqui. Com fem amb el raïm, collim els fruits de les oliveres en caixes petites, per evitar que es facin malbé. En paraules del Quim Isart, cap de viticultura de Torelló: “cuidem les olives com si fossin cireres”. A més, quan collim els fruits sempre intentem que passi el menor temps possible fins a la seva arribada al molí, per evitar les oxidacions.

En l’elaboració del nostre oli d’oliva verge extra fem un cupatge a parts iguals de les varietats arbequina i sabatera. La primera – i més coneguda – aporta grans aromes i, d’altra banda, la sabatera – una de les particularitats de la nostra finca – atorga una gran intensitat de color. Aquesta unió ens dona com a resultat uns olis extremadament gastronòmics, potents, amb acidesa i de color verd intens.

Aquest any calculem que farem 1500 ampolles d’oli d’oliva verge extra que faran les delícies dels paladars més gourmets i amants del nostre estimat or líquid.

Olive harvesting at Can Martí

Torelló Extra Virgin Olive Oil bottle
Torelló Extra Virgin Olive Oil bottle

At the end of October we start with the olive harvest. At the Can Martí estate we have 439 centenary olive trees, thanks to which we make our extra virgin olive oil Torelló, with the arbequina and sabatera varieties.

For 10 days, the estate’s workers harvest by hand – with the help of specialised tools – the fruit of these Mediterranean trees, which decorate our landscape so much.

This year the drought has also been felt by the olive trees. The lack of rain during the summer has meant that the trees have not grown as much as usual, the fruit has not taken up as much water and has become smaller during ripening. The oil is expected to be of very good quality.

At Can Martí we harvest the olives gently, taking care not to crush the fruit, thus preventing it from breaking. As we do with the grapes, we harvest the fruit from the olive trees in small boxes to avoid damaging them. In the words of Quim Isart, head of viticulture at Torelló: «we take care of the olives as if they were cherries». Moreover, when we pick the olives, we always try to ensure the less time possible before they reach the mill, to avoid oxidation.

In the production of our extra virgin olive oil we blend equal parts of the arbequina and sabatera varieties. The first – and best known – provides great aromas and, on the other hand, the sabatera – one of the particularities of our estate – gives a great intensity of colour. This combination results in extremely gastronomic oils, powerful, with acidity and an intense green colour.

This year we estimate that we will produce around 1500 bottles of extra virgin olive oil that will delight the most gourmet palates and lovers of our precious liquid gold.

La verema 2021 a Torelló Viticultors

Enguany hem fet i celebrem la 70ª verema des que vam elaborar la primera ampolla de vi escumós a Torelló 

Veremadors collint el raïm a mà, a la finca Can Martí

La verema 2021 a la nostra finca ecològica Can Martí va començar el 10 d’agost, amb les varietats macabeu i pinot noir, va seguir amb la xarel.lo i la resta de varietats, i va finalitzar el 10 de setembre amb la parellada i la cabernet sauvignon. Ha estat una verema molt ràpida, ja que moltes varietats van madurar al mateix temps i això ens va obligar a fer un esforç especial al celler.

2021 ha estat un any que es caracteritza per una baixa pluviometria i l’absència de fongs com el mildiu. Ha plogut un 50% menys que els últims anys. Entre l’1 d’octubre de 2020 i el 31 d’agost de 2021 es van recollir prop de 300 litres per m2. A la primavera hi va haver una bona brotada a totes les varietats de raïm i al mes de juliol hi van haver temperatures normalitzades i nits suaus, que van ajudar a un bon desenvolupament dels compostos fenòlics i aromàtics. A l’agost hi va haver cinc dies amb temperatures de

38 ⁰C i pics de 40 ⁰C, que van provocar una ràpida maduració del raïm.

Paco de la Rosa i Torelló  “Aquest any els fruits són més petits i menys pesats, però concretats i amb un excel·lent estat sanitari. Per tant hem tingut menys producció de raïm, però amb molt potencial aromàtic i bona acidesa”. Com cada any hem collit a mà, fent una primera selecció del raïm a la vinya, en caixes de 25 kg o petits remolcs de 2.500 kg i hem transportat el raïm ràpidament fins al celler, on es va fer una segona selecció del raïm a taula. Com cada any també hem controlat els senglars amb pastors elèctrics i ens hem trobat amb diferents mamífers que habiten la finca, com les guineus.

En paraules del nostre enòleg J.A. Montilla: “Les caracacterístiques climatològiques de 2021, l’esforç de l’equip de viticultura al llarg de l’any, el dels veremadors a la collita i el treball intens de vinificació del personal del celler, han donat com a resultat uns vins base Corpinnat amb un molt bon equilibri entre acidesa i grau alcohòlic, ideal per a escumosos de llarga criança i uns vins Penedès molt aromàtics i equilibrats”. 2021 serà recordat com una molt bona anyada!

La vendimia 2021 en Torelló

Este año hemos hecho y celebramos la 70ª vendimia desde que elaboramos la primera botella de vino espumoso en Torelló.

Vendimiadores recolectando uva en la finca Can Martí

La vendimia 2021 en nuestra finca ecológica Can Martí empezó el 10 de agosto, con las variedades macabeo y pinot noir, siguió con la xarel·lo y el resto de variedades, y finalizó el 10 de septiembre con la parellada y la cabernet sauvignon.

Ha sido una vendimia muy rápida, puesto que muchas variedades maduraron al mismo tiempo y esto nos obligó a hacer un esfuerzo especial en la bodega.
2021 ha sido un año que se caracteriza por una baja pluviometría y la ausencia de hongos como el mildiu. Ha llovido un 50% menos que los últimos años. Entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de agosto de 2021 se recogieron cerca de 300 litros por m². En primavera hubo una buena brotación en todas las variedades de uva y en el mes de julio tuvimos temperaturas normalizadas y noches suaves, que ayudaron al buen desarrollo de los compuestos fenólicos y aromáticos. En agosto tuvimos cinco días con temperaturas de 38 ⁰C y picos de 40 ⁰C, que provocaron una rápida maduración de la uva.

Paco de la Rosa Torelló “Este año los frutos son más pequeños y menos pesados, pero concretados y con un excelente estado sanitario. Por lo tanto hemos tenido menos producción de uva, pero con muy potencial aromático y buena acidez”. Como cada año hemos cosechado a mano, haciendo una primera selección de la uva a la viña, en cajas de 25 kg o pequeños remolques de 2.500 kg y hemos transportado la uva rápidamente hasta la bodega, donde se hizo una segunda selección de la uva en mesa. Como cada año, también hemos controlado los jabalíes con pastores eléctricos y nos hemos encontrado con diferentes mamíferos que habitan en la finca, como los zorros.

En palabras de nuestro enólogo J.A. Montilla: “Las características climatológicas de 2021, el esfuerzo del equipo de viticultura a lo largo del año, el de los vendimiadores durante la cosecha y el trabajo intenso de vinificación del personal de la bodega, han dado como resultado unos vinos base Corpinnat con muy buen equilibrio entre acidez y grado alcohólico, ideal para espumosos de larga crianza y unos vinos Penedès muy aromáticos y equilibrados”. 2021 será recordado como una ¡muy buena añada!

Harvest 2021 at Torelló

This year we celebrated the 70th harvest since we produced the first bottle of sparkling wine at Torelló.

Cellar staff pouring the grapes into the hopper

The 2021 harvest in our organic estate Can Martí started on August 10th, with the macabeo and pinot noir varieties, followed by the xarel·lo and the rest of the varieties, and ended on September 10th with the parellada and cabernet sauvignon grapes.

It was a very fast harvest, as many varieties ripened at the same time and this forced us to make a special effort at the winery.

2021 was a year characterized by low rainfall and the absence of fungi such as mildew. There was 50% less rainfall than in recent years. Between 1 October 2020 and 31 August 2021, about 300 litres per m² were collected. In spring there was good bud break in all grape varieties and in July we had normal temperatures and mild nights, which helped the phenolic and aromatic compounds to develop well. In August we had five days with temperatures of 38 ⁰C and peaks of 40 ⁰C, which caused a fast ripening of the grapes.

Paco de la Rosa Torelló: «This year the fruit is smaller and less heavy, but firm and in excellent health. We have had less grape production, but with very aromatic potential and good acidity». As every year we have harvested by hand, making a first selection of the grapes at the vineyard, in boxes of 25 kg or small trailers of 2,500 kg and we have transported the grapes quickly to the winery, where we made a second selection of the grapes on the sorting table. As every year, we have also controlled the wild boars with electric shepherds and we have met different mammals that inhabit the estate, such as foxes.

In the words of our winemaker J.A. Montilla: «The climatic characteristics of 2021, the efforts of the viticulture team throughout the year, the grape harvesters during the harvest and the intense winemaking work of the winery staff, have resulted in Corpinnat base wines with a very good balance between acidity and alcohol content, ideal for long-aged sparkling wines and very aromatic and balanced Penedès wines». 2021 will be remembered as a very good vintage!

Estupendas puntuaciones Peñín

Vinos y espumosos Torello con sus puntuaciones de la Guía Peñín
Vinos y espumosos Torello con sus puntuaciones de la Guía Peñín

Ya se han publicado las puntuaciones de la Guía Peñín 2022. Para esta edición, la reconocida guía ha catado más de 9.300 vinos de 2.000 bodegas de todo el territorio español. Puede decirse que, a día de hoy, la Guía Peñín es el referente en cuanto a valoraciones de los vinos a nivel nacional. Obtener buenas puntuaciones, más allá de los 90 puntos, supone todo un orgullo para enólogos y bodegueros, ya que se ve reconocido todo el esfuerzo y trabajo realizado en la elaboración de los vinos y confirman la calidad de los mismos.

En nuestro caso, 10 de nuestros vinos y espumosos se han obtenido más de 90 puntos. Ocho de ellos han sido catalogados como “vinos excelentes” con entre 90 y 94 puntos y dos referencias más, han sido destacados como “vinos excepcionales”, con 95 puntos.

Todas las puntuaciones pueden consultarse a través de la versión online de La Guía Peñín. Además la guía en papel se publicará a finales del mes de octubre.

Nuestras puntuaciones:
Torelló Collection, 2010: 95 puntos,
Torelló 225, 2010: 95 puntos
Torelló 225, 2012: 94 puntos
Torelló 225, 2016: 93 puntos
Gran Torelló Grandes Añadas, 2010: 94 puntos
Gran Torelló, 2014: 94 puntos
Torelló Tradicional Brut Nature, 2015: 92 puntos
Torelló Special Edition, 2016: 90 puntos
Torelló Raimonda, 2015: 90 puntos
Torelló Gran Crisalys, 2018: 90 puntos

Estupendes puntuacions Peñín

Vinos y espumosos Torello con sus puntuaciones de la Guía Peñín
Vinos y espumosos Torello con sus puntuaciones de la Guía Peñín

Ja s’han publicat les puntuacions de la Guia Peñín 2022. Per a aquesta edició, la reconeguda guia ha catat més de 9.300 vins de 2.000 cellers de tot el territori espanyol. Pot dir-se que, avui dia, la Guia Peñín és el referent quant a valoracions dels vins a nivell nacional. Obtenir bones puntuacions, més enllà dels 90 punts, suposa tot un orgull per a enòlegs i cellerers, ja que es veu reconegut tot l’esforç i treball realitzat en l’elaboració dels vins i confirmen la qualitat d’aquests.

En el nostre cas, 10 dels nostres vins i espumosos s’han obtingut més de 90 punts. Vuit d’ells han estat catalogats com a “vins excel·lents” amb entre 90 i 94 punts i dues referències més, han estat destacats com a “vins excepcionals”, amb 95 punts.

Totes les puntuacions poden consultar-se a través de la versió en línia de la Guia Peñín. A més la guia en paper es publicarà a la fi del mes d’octubre.

Les nostres puntuacions:
Torelló Collection, 2010: 95 punts
Torelló 225, 2010: 95 punts
Torelló 225, 2012: 94 punts
Torelló 225, 2016: 93 punts
Gran Torelló Grandes Añadas, 2010: 94 punts
Gran Torelló, 2014: 94 punts
Torelló Tradicional Brut Nature, 2015: 92 punts
Torelló Special Edition, 2016: 90 punts
Torelló Raimonda, 2015: 90 punts
Torelló Gran Crisalys, 2018: 90 punts

Great Peñín Guide Scores

Vinos y espumosos Torello con sus puntuaciones de la Guía Peñín
Vinos y espumosos Torello con sus puntuaciones de la Guía Peñín

The scores of the Peñín Guide 2022 have been already published. For this edition, the renowned guide has tasted more than 9,300 wines from 2,000 wineries throughout Spain. It can be said that the Peñín Guide is the benchmark in terms of wine ratings at a national level. Obtaining good scores, above 90 points, is an authentic pride for oenologists and winemakers, as it recognises all the effort and work put into making the wines and it confirms their wines quality.

In our case, 10 of our wines and sparklings have obtained more than 90 points. Eight of them have been catalogued as «excellent wines» with between 90 and 94 points and two more references have been highlighted as «exceptional wines» with 95 points.

All the scores can be consulted through the online version of La Guía Peñín. In addition, the paper guide will be published at the end of October.

Our scores:
Torelló Collection, 2010: 95 points
Torelló 225, 2010: 95 points
Torelló 225, 2012: 94 points
Torelló 225, 2016: 93 points
Gran Torelló Grandes Añadas, 2010: 94 points
Gran Torelló, 2014: 94 points
Torelló Tradicional Brut Nature, 2015: 92 points
Torelló Special Edition, 2016: 90 points
Torelló Raimonda, 2015: 90 points
Torelló Gran Crisalys, 2018: 90 points

Torelló Collection 2010, 98 puntos en Semana Vitivinícola

Botella de Torelló Collection 2010 delante de la viña
Botella de Torelló Collection 2010 delante de la viña

El Torelló Collection 2010, el espumoso más exclusivo de la histórica bodega del Penedès, ha obtenido 98 puntos – la máxima puntuación – en la conocida guía de vinos de La Semana Vitivinícola. Además, el panel de cata de la guía ha escogido al Torelló Collection 2010 como espumoso de su Top 2021. La Semana Vitivinícola, revista técnica del sector desde 1945, acaba de presentar la 11ª edición de su guía de vinos y aceites, tras haber catado 1717 vinos.

El Torelló Collection 2010 es un espumoso de más de 10 años de crianza, elaborado con las variedades xarel·lo (37%), macabeo (36%) y parellada (27%) de viñedos propios de la finca Can Martí, ubicada en Gelida (Alt Penedès). Este espumoso es un brut nature – sin adición de azúcares ni ningún tipo de licor – y es descrito por la guía como un vino “fragante y maduro”, “cremoso en boca, estructurado, equilibrado y muy largo”.

Torelló Collection 2010, 98 punts en Semana Vitivinícola

Detalle de la etiqueta del Torelló Collection 2010
Detalle de la etiqueta del Torelló Collection 2010

El Torelló Collection 2010, l’escumós més exclusiu del celler ha obtingut 98 punts – la màxima puntuació – a la coneguda guia de vins de la Semana Vitivinícola. A més, el panell de tast de la guia ha triat al Torelló Collection 2010 com a escumós del seu Top 2021. La Semana Vitivinícola, revista tècnica del sector des de 1945, acaba de presentar la 11a edició de la seva guia de vins i olis, després d’haver catat 1717 vins.

El Torelló Collection 2010 és un escumós de més de 10 anys de criança, elaborat amb les varietats xarel·lo (37%), macabeu (36%) i parellada (27%) de vinyes pròpies de la finca Can Martí, situada a Gelida (Alt Penedès). Aquest escumós és un brut nature – sense addició de sucres ni cap mena de licor – i és descrit per la guia com un vi “fragant i madur”, “cremós en boca, estructurat, equilibrat i molt llarg”.

Las cenas Corpinnat Gastronòmic, todo un éxito

Patio de la masía, con los asistentes a la cena

Durante los meses de junio y julio Torelló participó en el primer festival Corpinnat Gastronòmic, ciclo de actividades en apoyo a la hostelería y para ayudar a dinamizar las visitas a las bodegas y el territorio. Se organizaron 9 cenas en el patio de la masía familiar de Can Martí, de la mano de diferentes restaurantes de todo el territorio catalán. Los diferentes chefs y sus equipos ofrecieron sorprendentes menús, maridados con vinos y espumosos de larga crianza de Torelló. Para conseguir una experiencia lo más completa posible, las jornadas empezaban con una visita a la bodega y cavas. Además las cenas iban acompañadas de la música en directo de un deejay.

Los restaurantes que hemos tenido en Torelló Viticultors este 2021 han sido: Passadís del Pep, Sidrería La Muralla (Cambrils), Kauai (Gavà Mar), Mordisco (Barcelona), Syrah (Girona), Botafumeiro (Barcelona), Pinotxo – La Boqueria (Barcelona), Cal Ticus (Sant Sadurní), David Molina (Lleida).

En todas las cenas se colgó el cartel de aforo completo, consiguiendo que más de 360 personas disfrutaran de la experiencia en Torelló. Ante el éxito de esta primera edición, la familia Torelló tiene intención de continuar con la iniciativa e invitar a otros cocineros y restaurantes a venir a la bodega, en unas futuras jornadas.

Els sopars Corpinnat Gastronòmic, tot un èxit

Sopar del restaurant Sidreria la Muralla, de Cambrils

Als mesos de juny i juliol Torelló va participar en el primer festival Corpinnat Gastronòmic, cicle d’activitats en suport a l’hostaleria i per ajudar a dinamitzar les visites als cellers i al territori. Es van organitzar 9 sopars al pati de la masia familiar de Can Martí, de la mà de diferents restaurants de tot el territori català. Els diferents xefs i els seus equips van oferir sorprenents menús, maridats amb vins i escumosos de llarga criança de Torelló. Per a aconseguir una experiència el més completa possible, les jornades començaven amb una visita al celler i caves. A més, els sopars anaven acompanyats amb la música en directe d’un dj.

Els restaurants que hem tingut a Torelló Viticultors aquest 2021 han estat: Passadís del Pep, Sidrería La Muralla (Cambrils), Kauai (Gavà Mar), Mordisco (Barcelona), Syrah (Girona), Botafumeiro (Barcelona), Pinotxo – La Boqueria (Barcelona), Cal Ticus (Sant Sadurní), David Molina (Lleida).

A tots els sopars es va penjar el cartell d’aforament complet, aconseguint que més de 360 persones gaudissin de l’experiència a Torelló. Davant l’èxit d’aquesta primera edició, la família Torelló té intenció de continuar amb la iniciativa i convidar a altres cuiners i restaurants a venir al celler, en unes futures jornades.

Corpinnat Gastronòmic dinners, a great success

Torelló’s sommelier, explaining one of the wines

During the months of June and July Torelló took part in the first Corpinnat Gastronòmic festival, a cycle of activities in support of the hotel and catering industry and to help boost visits to the wineries and to the region. Nine dinners were organized in the courtyard of the Can Martí family farmhouse, by different restaurants from all over Catalonia. The different chefs and their teams offered surprising menus, paired with Torelló wines and long-aged sparkling wines. In order to make the experience as complete as possible, the journeys began with a visit to the winery and caves. In addition, the dinners were accompanied by the live music from a deejay.

The restaurants that we have had in Torelló Viticultors this 2021 have been: Passadís del Pep, Sidrería La Muralla (Cambrils), Kauai (Gavà Mar), Mordisco (Barcelona), Syrah (Girona), Botafumeiro (Barcelona), Pinotxo – La Boqueria (Barcelona), Cal Ticus (Sant Sadurní), David Molina (Lleida).

All the dinners were sold out, with more than 360 people enjoying the experience in Torelló. Given the success of this first edition, the Torelló family intends to continue with the initiative and invite other chefs and restaurants to come to the winery in future actions.

Some of the dishes of seafood, from the Botafumeiro restaurant